Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt pedagogu profesionālās darbības kvalitātes paaugstināšanu, paplašināt pedagogu kompetences un līdz ar to arī noslodzes iespējas.

Galvenās aktivitātes:

  • organizēta pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšana un B tipa programmu apguve pedagogiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšanas kursi

Programmas (skaits)

36

22

26

26

26

Pedagogi, kuri paaugstinājuši profesionālo kompetenci un kvalifikāciju ieguvušie pedagogi (skaits)

-

-

3 000

3 000

4 000

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 304 298

1 106 879

1 204 449

1 245 316

1 245 316

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-197 419

97 570

40 867

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-15,1

8,8

3,4

-

Atlīdzība, euro

8 776

-

-

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

8 776

-

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

115 885

213 455

97 570

t. sk.:

Citas izmaiņas

115 885

213 455

97 570

Veikta līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 42.02.00“Izglītības satura un vērtēšanas nodrošināšana”, lai nodrošinātu nepieciešamo finansējumu augstākās izglītības iestādēm kursu organizēšanai B programmās.

-

63 250

63 250

Veikta līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 04.00.00 “Valsts valodas politika un pārvalde”, lai nodrošinātu pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi, veicinot pedagogu izpratni par mācību priekšmetu satura un svešvalodas integrētas apguves (CLIL) metodiku, kā arī sniedzot pedagogiem metodiskas rekomendācijas CLIL izmantošanā.

6 000

-

-6 000

Veikta līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 01.08.00 “Vispārējās izglītības atbalsta pasākumi”, lai nodrošinātu pedagogu darba samaksu norīkotajiem latviešu valodas pedagogiem Eiropas skolā, Latvijas līdzfinansējumu Eiropas skolu budžetā un latviešu valodas plūsmas izveidi.

11 014

-

-11 014

Samazināti izdevumi atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes protokola Nr.61 28.§ 13.3 apakšpunktam, veicot līdzekļu pārdali uz budžeta apakšprogrammu 42.02.00 “Izglītības satura un vērtēšanas nodrošināšana” izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas pilnveidei mācību sasniegumu paaugstināšanai STEM priekšmetos, lai veicinātu STEM mācību priekšmetu apguves motivāciju, organizējot skolēnu mācību sasniegumu diagnostiku STEM mācību priekšmetos.

8 871

-

-8 871

Veikta līdzekļu pārdale no budžeta programmas 04.00.00 “Valsts valodas politika un pārvalde”, atjaunojot līdzekļus, kas tika piešķirti atbilstoši 2015.gada 2.decembra Ministru kabineta rīkojumam Nr.759 “Rīcības plāns personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā”, lai nodrošinātu pasākumu “3.2.latviešu valodas mācību procesu un tā koordinēšanu nepilngadīgajiem un pilngadību sasniegušajiem PM izmitināšanas centrā pirmos trīs mēnešus”, “3.3. PM adaptācijas programmu satura un mācību materiālu izstrādi integrācijas nodrošināšanai izglītības iestādē” un “3.31 pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšanas nodrošināšana” izpildi.

-

60 205

60 205

Kvalitatīva vispārējās izglītības iestāžu tīkla kartējuma izstrādei, lai risinātu izglītojamo telpiskās mobilitātes problēmas “Jāņa sēta”.

90 000

90 000

0