Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt mācību līdzekļu, tai skaitā mācību literatūras iegādi, republikas pilsētu un novadu pašvaldībām un privātajām izglītības iestādēm, kas īsteno licencētas pirmsskolas izglītības programmas, licencētas vispārējās pamatizglītības programmas vai vispārējās vidējās izglītības programmas (izņemot visu tipu internātskolas, kurām līdzekļi mācību literatūras iegādei ir iekļauti ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam apstiprinātajā mērķdotācijā republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām – pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem).

Galvenās aktivitātes:

  • no valsts budžeta daļēji nodrošināts finansējums mācību līdzekļiem, tai skaitā mācību literatūrai, izglītības satura apguvei vispārējās izglītības iestādēs (līdzekļu saņēmējs – novadu pašvaldības un republikas nozīmes pilsētu pašvaldības un privātās izglītības iestādes).

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Nodrošināt izglītojamiem mācību līdzekļus

Valsts budžeta finansējuma apmērs uz vienu izglītojamo mācību līdzekļu, t.sk. digitāla formātā,  iegādei (euro uz izglītojamo)

18,9

18,9

18,9

18,9

18,9

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada     plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

4 583 693

4 585 452

4 585 452

4 585 452

4 585 452

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 759

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

-

-