Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt mācību līdzekļu, tai skaitā mācību literatūras iegādi, republikas pilsētu un novadu pašvaldībām un privātajām izglītības iestādēm, kas īsteno licencētas pirmsskolas izglītības programmas, licencētas vispārējās pamatizglītības programmas vai vispārējās vidējās izglītības programmas (izņemot visu tipu internātskolas, kurām līdzekļi mācību literatūras iegādei ir iekļauti ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam apstiprinātajā mērķdotācijā republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām – pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem).

Galvenās aktivitātes:

no valsts budžeta daļēji nodrošināts finansējums mācību līdzekļiem, tai skaitā mācību literatūrai, izglītības satura apguvei vispārējās izglītības iestādēs (līdzekļu saņēmējs – novadu pašvaldības un republikas nozīmes pilsētu pašvaldības un privātās izglītības iestādes);

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Nodrošināt izglītojamiem mācību līdzekļus

Valsts budžeta finansējuma apmērs uz vienu izglītojamo mācību līdzekļu, t.sk. digitāla formātā, iegādei (euro)

18,4

18,3

22,4

18,3

18,3

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

4 585 379

4 585 452

5 679 452

4 585 452

4 585 452

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

73

1 094 000

- 1 094 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0

23,9

-19,3

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

1 094 000

1 094 000

t.sk.:

Citas izmaiņas

-

1 094 000

1 094 000

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

1 094 000

1 094 000

Veikta līdzekļu pārdale no budžeta programmas 07.00.00 "Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju uzturēšana un attīstība", lai nodrošinātu vienu no pasākumiem , t.i. atbalstu izglītības iestādēm digitālo un citu mācību līdzekļu iegādei saskaņā ar informatīvo ziņojumu „Par pasākumiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai”” (MK 05.11.2020. sēdes protokola Nr. 68 27.§ 10. punkts).

-

1 094 000

1 094 000