Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt mācību līdzekļu, tai skaitā mācību literatūras iegādi, valstspilsētu un novadu pašvaldībām un privātajām izglītības iestādēm, kas īsteno licencētas pirmsskolas izglītības programmas, licencētas vispārējās pamatizglītības programmas vai vispārējās vidējās izglītības programmas (izņemot visu tipu internātskolas, kurām līdzekļi mācību literatūras iegādei ir iekļauti ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam apstiprinātajā mērķdotācijā valstspilsētu un novadu pašvaldībām – pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem).

Galvenās aktivitātes:

no valsts budžeta nodrošināts finansējums mācību līdzekļiem, tai skaitā mācību literatūrai, izglītības satura apguvei vispārējās izglītības iestādēs (līdzekļu saņēmējs – novadu pašvaldības un valstspilsētu pašvaldības, kā arī privātās izglītības iestādes).

Apakšprogrammas izpildītājs: IZM.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Nodrošināt izglītojamiem mācību līdzekļus

Valsts budžeta finansējuma apmērs uz vienu izglītojamo mācību līdzekļu, t.sk. digitāla formātā iegādei (euro)

18,3

22,4

18,3

18,3

18,3

 

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

4 585 147

5 679 452

4 585 452

4 585 452

4 585 452

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 094 305

- 1 094 000

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

23,9

-19,3

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

1 094 000

-

-1 094 000

t.sk.:

Citas izmaiņas

1 094 000

-

-1 094 000

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

1 094 000

-

-1 094 000

Izdevumi 2021. gadā veiktajai līdzekļu pārdalei no budžeta programmas 07.00.00 “Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju uzturēšana un attīstība”, lai nodrošinātu vienu no pasākumiem, t.i., atbalstu izglītības iestādēm digitālo un citu mācību līdzekļu iegādei saskaņā ar informatīvo ziņojumu „Par pasākumiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai”” (MK 05.11.2020. sēdes protokola Nr. 68 27.§ 10. punkts)

1 094 000

-

-1 094 000