Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt sociālo atbalstu vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogiem, kuri trīs gadus pirms pensionēšanās vecuma sasniegšanas pašvaldību dibināto skolu likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā zaudē darbu.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt sociālo atbalstu vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogiem, kuri pašvaldības dibinātās izglītības iestādes reorganizācijas vai likvidācijas gadījumā zaudē darbu un kuriem līdz pensionēšanās vecuma sasniegšanai ir mazāk nekā trīs gadi;
  2. atbilstoši noteiktiem kritērijiem un kārtībai veikt sociālā atbalsta izmaksu sešus mēnešus.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Sociālā atbalsta izmaksa

Pedagogi saņēmuši sociālo atbalstu (skaits)

11

87

42

-

-

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

32 893

372316

184 343

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

339 423

-187 973

-184 343

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 031,9

-50,5

-100,0

-

Atlīdzība, euro

-

17 612

17 612

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

1

1

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

1 468

1 468

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

187 973

-

-187 973

t. sk.:

Citas izmaiņas

187 973

-

-187 973

Vispārējās izglītības pedagogu, kuri trīs gadus pirms pensionēšanās vecuma sasniegšanas pašvaldību dibināto skolu likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā zaudē darbu, sociālā atbalsta nodrošināšanai.

115 547

-

-115 547

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām(apakšprogrammām)

72 426

-

-72 426

Veikta iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 07.00.00 “Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju uzturēšana un attīstība”, lai nodrošinātu Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) pielāgošanas pasākumus

72 426

-

-72 426