Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

 

02.03.00 Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība

Apakšprogrammas mērķis:

 • veicināt noziedzības novēršanu un apkarošanu, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzību, izmantojot informācijas apstrādes un analīzes līdzekļus, kā arī nodrošināt Iekšlietu ministriju un tās padotībā esošās iestādes ar Eiropas Savienības prasībām atbilstošām operatīvo radiosakaru un privāto elektronisko sakaru tīklu sistēmām.

Galvenās aktivitātes:

 1. uzturēt un izstrādāt informācijas sistēmas un programmnodrošinājumu, veikt analītisko darbu, lai nodrošinātu esošo informācijas sistēmu attīstību un pilnveidošanu, kā arī sniegt konsultācijas, metodisko un praktisko palīdzību informācijas sistēmu lietotājiem darbā ar informācijas sistēmām;
 2. nodrošināt Iekšlietu ministrijas Informācijas centra apkalpojamo iekārtu, datortehnikas un programmnodrošinājuma uzturēšanu, administrēšanu un nepārtrauktu funkcionēšanu, kā arī datu pārraides drošību;
 3. nodrošināt tehnisko uzraudzību informācijas tehnoloģiju jomā ministrijā un tās padotībā esošajās iestādēs;
 4. izveidojot atsevišķus lokālos tīklus, nodrošināt ministrijas sakaru sistēmas darbību ārkārtas vai krīzes situāciju un svarīgu valsts pasākumu laikā;
 5. nodrošināt iespēju valsts un pašvaldības iestādēm, kā arī kritiskās infrastruktūras objektiem izmantot ministrijas radiosakaru sistēmu valsts drošības un sabiedriskās drošības un kārtības apdraudējuma un ārkārtas situāciju novēršanai;
 6. izstrādāt elektronisko sakaru un radiosakaru sistēmu darbības plānus un ministrijas sakaru sistēmu izmantošanas tehniskos noteikumus un uzraudzīt to ievērošanu;
 7. sagatavot tehniskos uzdevumus ministrijas sakaru sistēmu projektēšanai, rekonstrukcijai un inženierkomunikāciju būvniecībai;
 8. piedalīties tādu finanšu resursu plānošanā, kuru izlietojums ir saistīts ar ministrijas sakaru sistēmu iegādi, ierīkošanu un darbības nodrošināšanu;
 9. koordinēt ministrijas padotībā esošo iestāžu darbu ministrijas sakaru sistēmu ekspluatācijas nodrošināšanā, uzraudzīt sakaru līdzekļu tehnisko stāvokli un organizēt to remontu;
 10. nodrošināt ministrijā un tās padotībā esošajās iestādēs esošo mobilo un pārnēsājamo radiostaciju uzskaiti, plānot un nodrošināt ministrijai piešķirto radiofrekvenču izmantošanu;
 11. koordinēt ministrijas padotībā esošo iestāžu darbu, kas saistīts ar Eiropas Savienības koplietošanas informācijas sistēmu un informācijas apmaiņas mehānismu izmantošanu un attīstību.

Apakšprogrammas izpildītājs: Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada prognoze 2022. gada prognoze

Nodrošināta informācijas sistēmās uzkrātās informācijas pieejamība

Valsts un pašvaldību iestāžu un citu juridisko personu pieprasījumi no informācijas sistēmām (skaits)

83897428

71000 000

71 000 000

71 000 000

71000 000

No Sodu reģistra juridiskām un fiziskām personām izsniegtas izziņas, par kurām tiek iekasēta valsts nodeva (skaits)

18 945

17 000

17 000

17 000

17 000

Informācijas centra nodrošinātie e-pakalpojumi (uzturēto e-pakalpojumu skaits)

23

23

23

23

23

Valsts informācijas sistēmu nodrošināto pakalpojumu neplānotie pārtraukumi paredzētajā darba laikā (h/gadā)

2,68

48

48

48

48

Nodrošināta IS uzturēšana, attīstība un IS lietotāju apkalpošana

Nodrošinātie IT infrastruktūras apkalpotie pieteikumi (skaits)

25 755

28 000

28 000

28 000

28 000

Nodrošināta Iekšlietu ministrijas sakaru sistēmas darbība un attīstība

Nodrošināto sakaru sistēmu infrastruktūras apkalpošanas pieteikumu skaits

6248

7000

7000

7000

7000

Lietderīgas lietošanas laikam atbilstoši telefona aparāti (skaits)

3344

1450

1450

1450

1450

IeM radiosakaru sistēmā reģistrētas abonentu radiostacijas (skaits)

6555

6364

6364

6364

6364

Lietderīgas lietošanas laikam atbilstošas datortehnikas vienības (skaits)

8497

8000

8000

8000

8000

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

16 177 185

14 744 497

17 674 992

17 511 787

17 382 400

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1 432 688

2 930 495

-163 205

-129 387

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-8,9

19,9

-0,9

-0,7

Atlīdzība, euro

5 637 821

5 637 807

6660 959

7273 766

7273 766

Vidējais amata vietu skaits gadā

321

322

3191

319

319

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1464

1459

1740

1891

1891

Piezīmes.

1Ar Ministru kabineta 2017. gada 24. novembra rīkojumu Nr.701 apstiprinātais “Valsts pārvaldes reformu plāns 2020” paredz amatu vietu samazinājumu. Lai izpildītuValsts pārvaldes reformu plānā paredzēto, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrā 2020. gadā tiek likvidētas 3 amata vietas.

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

921 049

3 851 544

2 930 495

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

2 480 122

2 480 122

Palielināti izdevumi prioritārā pasākuma “Iekšlietu resora informācijas aprites drošības uzlabošana” īstenošanai, t. sk.:

ilgtermiņa saistību pasākumam “Iekšlietu resora informācijas aprites drošības uzlabošana”1459274 euro.

-

2 480122

 

 

1459 274

2480122

 

 

1459 274

Vienreizēji pasākumi

280 263

300 170

19 907

Samazināti izdevumi 2019.gada prioritārā pasākuma "Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laika periodam līdz 2019.gada 31.decembrim īstenošana" īstenošanai (MK 08.02.2019. prot. Nr.6 1.§ 3.p.)

6685

-

-6685

Samazināti ieņēmumi transferta saņemšanai no VARAM un atbilstoši izdevumi VRAA īstenotā projekta "E-pakalpojumi un to infrastruktūras attīstība" turpināšanai

14 868

-

-14 868

Samazināti ieņēmumi transferta saņemšanai no LM un atbilstoši izdevumi Aizgādnības informācijas sistēmas izveidei

158 000

-

-158 000

Samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi CSDP 31.01.2018. prot. 6.4.p. noteikto pasākumu apmaksai

100 606

-

-100 606

Palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi CSDP 28.02.2019. prot. 4.1.p. noteikto pasākumu apmaksai

-

300 170

300 170

Samazināti izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2019.gada 1.janvāri speciālo veidlapu (izziņām) iegādei

104

-

-104

Ilgtermiņa saistības

211 136

220 353

9217

Eiropas Savienības prasībām atbilstošu pasu, elektronisko identifikācijas karšu un uzturēšanās atļauju izsniegšana, tai skaitā:

iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 40.02.00 "Nekustamā īpašuma apsaimniekošana un centralizētais iepirkums" 2016.gada neatliekamā pasākuma "Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu nodrošināšana ar funkciju izpildei nepieciešamajiem šaujamieročiem" ilgtermiņa saistību pasākuma "Eiropas Savienības prasībām atbilstošu pasu, elektronisko identifikācijas karšu un uzturēšanās atļauju izsniegšana" īstenošanai (MK 03.05.2018. prot. Nr.22 20.§ 3.2.p.).

171 063

180280

 

180 280

9217

Ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšana

40 073

40 073

0

Citas izmaiņas

429 650

850 899

421 249

Palielināti izdevumi 2018.gada prioritārā pasākuma "Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu pamatnostādnēs 2013-2019 paredzēto pasākumu īstenošana" īstenošanai (MK 14.09.2017. prot. Nr.46 3.§ 2.p.)

-

3843

3843

Palielināti izdevumi Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projekta „Informācijas tehnoloģijas resursu veiktspējas palielināšana un drošības risku novēršana informācijas meklēšanas un apstrādes procesā par patvēruma meklētājiem” ietvaros iegādātā starpniekservera uzturēšanai

-

76 466

76 466

Palielināti izdevumi gaisa kuģu pasažieru datu reģistra uzturēšanai

403 231

407 697

4466

Samazināti izdevumi sertifikācijas pakalpojumu apmaksai VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" (MK 28.08.2018. prot. Nr.40 21.§ 3.1.p.)

159

74

-85

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumu pārdale SM Valsts elektronisko pakalpojumu centra sniegto pakalpojumu saņemšanai

26 260

-

-26 260

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām(apakšprogrammām)

-

362 819

362 819

Iekšējā līdzekļu pārdale no programmas 43.00.00 “Finanšu izlūkošanas dienesta darbība”, lai nodrošinātu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju atbalsta sniegšanu

-

5885

5885

Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” Sodu reģistra programmatūras pilnveidošanai - Administratīvās atbildības likuma prasību īstenošana (MK 20.08.2019. prot. Nr.35., 26.§ 10.1.p)

-

356 934

356 934