Budžeta programmā ir viena apakšprogramma.

02.03.00 Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība

Apakšprogrammas mērķis:

 • veicināt noziedzības novēršanu un apkarošanu, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzību, izmantojot informācijas apstrādes un analīzes līdzekļus, kā arī nodrošināt Iekšlietu ministriju un tās padotībā esošās iestādes ar Eiropas Savienības prasībām atbilstošām operatīvo radiosakaru un privāto elektronisko sakaru tīklu sistēmām.

Galvenās aktivitātes:

 1. uzturēt un izstrādāt informācijas sistēmas un programmnodrošinājumu, veikt analītisko darbu, lai nodrošinātu esošo informācijas sistēmu attīstību un pilnveidošanu, kā arī sniegt konsultācijas, metodisko un praktisko palīdzību informācijas sistēmu lietotājiem darbā ar informācijas sistēmām;
 2. nodrošināt Iekšlietu ministrijas Informācijas centra apkalpojamo iekārtu, datortehnikas un programmnodrošinājuma uzturēšanu, administrēšanu un nepārtrauktu funkcionēšanu, kā arī datu pārraides drošību;
 3. nodrošināt tehnisko uzraudzību informācijas tehnoloģiju jomā ministrijā un tās padotībā esošajās iestādēs;
 4. izveidojot atsevišķus lokālos tīklus, nodrošināt ministrijas sakaru sistēmas darbību ārkārtas vai krīzes situāciju un svarīgu valsts pasākumu laikā;
 5. nodrošināt iespēju valsts un pašvaldības iestādēm, kā arī kritiskās infrastruktūras objektiem izmantot ministrijas radiosakaru sistēmu valsts drošības un sabiedriskās drošības un kārtības apdraudējuma un ārkārtas situāciju novēršanai;
 6. izstrādāt elektronisko sakaru un radiosakaru sistēmu darbības plānus un ministrijas sakaru sistēmu izmantošanas tehniskos noteikumus un uzraudzīt to ievērošanu;
 7. sagatavot tehniskos uzdevumus ministrijas sakaru sistēmu projektēšanai, rekonstrukcijai un inženierkomunikāciju būvniecībai;
 8. piedalīties tādu finanšu resursu plānošanā, kuru izlietojums ir saistīts ar ministrijas sakaru sistēmu iegādi, ierīkošanu un darbības nodrošināšanu;
 9. koordinēt ministrijas padotībā esošo iestāžu darbu ministrijas sakaru sistēmu ekspluatācijas nodrošināšanā, uzraudzīt sakaru līdzekļu tehnisko stāvokli un organizēt to remontu;
 10. nodrošināt ministrijā un tās padotībā esošajās iestādēs esošo mobilo un pārnēsājamo radiostaciju uzskaiti, plānot un nodrošināt ministrijai piešķirto radiofrekvenču izmantošanu;
 11. koordinēt ministrijas padotībā esošo iestāžu darbu, kas saistīts ar Eiropas Savienības koplietošanas informācijas sistēmu un informācijas apmaiņas mehānismu izmantošanu un attīstību.

Apakšprogrammas izpildītājs: Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Nodrošināta informācijas sistēmās uzkrātās informācijas pieejamība

Valsts un pašvaldību iestāžu un citu juridisko personu pieprasījumi no informācijas sistēmām (skaits)

 

70 168 782

 

70 500 000

 

71 000 000

 

71 000 000

 

71 000 000

No Sodu reģistra juridiskām un fiziskām personām izsniegtas izziņas, par kurām tiek iekasēta valsts nodeva (skaits)

 

17 784

 

14 000

 

17 000

 

17 000

 

17 000

Informācijas centra nodrošinātie e-pakalpojumi (uzturēto e-pakalpojumu skaits)

23

23

23

23

23

Valsts informācijas sistēmu nodrošināto pakalpojumu neplānotie pārtraukumi paredzētajā darba laikā (h/gadā)

15,92

        48

48

48

48

Nodrošināta IS uzturēšana, attīstība un IS lietotāju apkalpošana8

Nodrošinātie IT infrastruktūras apkalpotie pieteikumi (skaits)

24 580

28 000

28 000

28 000

28 000

Nodrošināta Iekšlietu ministrijas sakaru sistēmas darbība un attīstība

Nodrošināto sakaru sistēmu infrastruktūras apkalpošanas pieteikumu skaits

6193

7000

7000

7000

7000

Lietderīgas lietošanas laikam atbilstoši telefona aparāti (skaits)

1826

1450

1450

1450

1450

IeM radiosakaru sistēmā reģistrētas abonentu radiostacijas (skaits)

6451

6364

6364

6364

6364

Lietderīgas lietošanas laikam atbilstošas datortehnikas vienības (skaits)

9767

7500

8000

8000

8000

Iepriekšējais nosaukums līdz 2018.gadam “Nodrošinātie IT infrastruktūras apkalpotie pieteikumi (skaits)”

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017.gads (izpilde)

2018.gada plāns

2019.gada plāns

2020.gada prognoze

2021.gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

16 997 050

15 679 577

14 744 497

14 558 141

14 082 334

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1 317 473

-935 080

-186 356

-475 807

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-7,8

-6,0

-1,3

-3,3

Atlīdzība, euro

4 826 335

5 637 821

5 637 807

5 637 807

5 637 807

Vidējais amata vietu skaits gadā

316

322

322

322

322

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1273

1459

1459

1459

1459

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 999 892

1 064 812

-935 080

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

6685

6685

Izdevumu palielinājums prioritārā pasākuma "Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laika periodam līdz 2019.gada 31.decembrim īstenošana" īstenošanai

-

6685

6685

Vienreizēji pasākumi

182 205

273 578

91 373

Samazināti izdevumi 2018.gada prioritārā pasākuma "Integrētās iekšlietu informācijas sistēmas apakšreģistra "Audžuģimeņu reģistrs" izveide" īstenošanai (transferts no Labklājības ministrijas)

163 894

-

-163 894

Samazināti izdevumi modernizētu apsardzes darbinieku kvalifikācijas pārbaudījumu kārtošanas procesu nodrošināšanai (Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija prot.Nr.32 10.§, 2.2.p.); resursu avots: ieņēmumi no nodevas par kvalifikācijas pārbaudījumu kārtošanu un sertifikātu izsniegšanu apsardzes, ieroču un munīcijas aprites kārtības, pirotehnikas, spridzināšanas un detektīvdarbības jomā

18 311

-

-18 311

Palielināti izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2019.gada 1.janvāri, lai nodrošinātu speciālo veidlapu (izziņām) iegādi

-

104

104

Palielināti ieņēmumi transferta saņemšanai un atbilstoši izdevumi, lai nodrošinātu VRAA īstenotā projekta "E-pakalpojumi un to infrastruktūras attīstība" turpināšanu (transferts no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas)

 -

14 868

14 868

Palielināti ieņēmumi transferta saņemšanai un atbilstoši izdevumi, lai nodrošinātu Aizgādnības informācijas sistēmas izveidi (MK 05.02.2019. prot. Nr.5 33.§ 27.3.p.) (transferts no Labklājības ministrijas)

 -

158 000

158 000

Ieņēmumu no citiem pašu ieņēmumiem un izdevumu palielinājums, lai nodrošinātu CSDP 31.01.2018. prot. 6.4.4.p. noteikto pasākumu apmaksu

 -

100 606

100 606

Ilgtermiņa saistības

225 899

211 136

-14 763

Eiropas Savienības prasībām atbilstošu pasu, elektronisko identifikācijas karšu un uzturēšanās atļauju izsniegšana

171 063

171 063

0

Ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšana

54 836

40 073

-14 763

Citas izmaiņas

1 591 788

573 413

-1 018 375

Samazināti izdevumi 2018.gada prioritārā pasākuma "Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu pamatnostādnēs 2013-2019 paredzēto pasākumu īstenošana" īstenošanai

3843

-

-3843

Samazināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma "Valsts policijas pretterorisma vienības "OMEGA" nodrošinājums un apmācības" īstenošanai

100 000

-

-100 000

Samazināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma "Pārnēsājamo iekārtu centralizēts pārvaldības risinājums" īstenošanai

60 000

-

-60 000

Samazināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma "Informācijas sistēmu programmatūras ievainojamības automātiskas atklāšanas sistēma " īstenošanai

30 000

-

-30 000

Samazināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma "Tehnisko resursu auditācijas pierakstu savākšana, integrēšana un analīze reālā laikā" īstenošanai

304 644

-

-304 644

Izdevumu atjaunošana, kas tika samazināti atbilstoši MK 31.05.2016. prot.Nr.26 39.§ 3.2.p. noteiktajiem iekšējiem resursiem, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas neatliekamāko jauno politikas iniciatīvu īstenošanu

-

17 623

17 623

Samazināti izdevumi 2017.gadā uzsāktā pasākuma "Administratīvo pārkāpumu uzskaites sistēmas pilnveidošana un uzturēšana likumprojekta "Administratīvo pārkāpumu procesa likums" ieviešanas nodrošināšana" īstenošanai

663 171

-

-663 171

Samazināti izdevumi ceļu satiksmes uzraudzības jomā nepieciešamās atbilstošās datortehnikas un sakaru tehnikas iegādei un palielināti uzturēšanas izdevumi (MK 13.09.2017. rīk.Nr.504 2.1.4.p.); resursu avots: ieņēmumi no naudas sodiem, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar Valsts policijai piederošiem tehniskajiem līdzekļiem

137 705

28 651

-109 054

Samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai (MK 22.08.2017. prot.Nr.40 43.§, 8.p.)

17 942

17 928

-14

Palielināti izdevumi gaisa kuģu pasažieru datu reģistra uzturēšanai

266 942

403 231

136 289

Izdevumu palielinājums Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projekta „Jūras novērošanas sistēmas videodatu plūsmas modernizācija un elementu remonts/modernizācija” ietvaros pilnveidotās Jūras novērošanas sistēmas, izveidoto datu plūsmas kanālu un videonovērošanas pieslēguma punktu uzturēšanai

-

43 748

43 748

Izdevumu palielinājums Iekšējās drošības fonda – Robežas/Vīza projekta „Robežkontroles tehnisko līdzekļu atjaunošana (1.posms)” ietvaros iegādāto transportlīdzekļu padziļinātās pārbaudes iekārtu un mobilās iekārtas transportlīdzekļu šasijas numuru autentiskuma noteikšanai uzturēšanai

-

27 167

27 167

Izdevumu palielinājums jaunās politikas iniciatīvas 2017.-2019.gadam “Valsts robežsardzes amatpersonu nodrošināšana ar speciālo ekipējumu un robežuzraudzības tehniskajiem līdzekļiem” ietvaros iegādāto robežuzraudzības tehnisko līdzekļu (14 videospektrālie komparatori un 6 metāla neviendabīguma noteikšanas ierīces) uzturēšanai

-

30 492

30 492

Izdevumu samazinājums sertifikācijas pakalpojumu apmaksai VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" atbilstoši MK 28.08.2018. prot. Nr.40 21.§ 3.1.p.

74

-

-74

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

7467

4573

-2894

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 10.00.00 “Valsts robežsardzes darbība” neatliekamā pasākuma “25 amata vietu ieviešana un uzturēšana Valsts robežsardzē” neatliekamajam pasākumam “PMIC “Mucenieki” telpu pielāgošana lielāka patvēruma meklētāju skaita izmitināšanai (tehniskā pārplānošana, rekonstrukcija, remonts)” un “PMIC “Mucenieki” ēku un katlu mājas (ar gāzes pieslēguma izveidi) pārbūve, papildu resursu piesaiste aizturēto patvēruma meklētāju un nelegālo imigrantu izmitināšanai””  sakaru pakalpojumu nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 5.septembra rīkojumu Nr.481

7467

4573

-2894