Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

02.03.00 Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība

Apakšprogrammas mērķis:

 • veicināt noziedzības novēršanu un apkarošanu, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzību, izmantojot informācijas apstrādes un analīzes līdzekļus, kā arī nodrošināt ministriju un tās padotībā esošās iestādes ar Eiropas Savienības prasībām atbilstošām operatīvo radiosakaru un privāto elektronisko sakaru tīklu sistēmām.           

Galvenās aktivitātes:

 1. uzturēt un izstrādāt informācijas sistēmas un programmnodrošinājumu, kā arī veikt analītisko darbu, lai nodrošinātu esošo informācijas sistēmu attīstību un pilnveidošanu;
 2. nodrošināt Iekšlietu ministrijas Informācijas centra apkalpojamo iekārtu, datortehnikas un programmnodrošinājuma uzturēšanu, administrēšanu un nepārtrauktu funkcionēšanu, kā arī datu pārraides drošību;
 3. nodrošināt tehnisko uzraudzību informācijas tehnoloģiju jomā Iekšlietu ministrijā un tās padotībā esošajās iestādēs,
 4. izveidojot atsevišķus lokālos tīklus, nodrošināt ministrijas sakaru sistēmas darbību ārkārtas vai krīzes situāciju un svarīgu valsts pasākumu laikā;
 5. nodrošināt iespēju valsts un pašvaldības iestādēm, kā arī kritiskās infrastruktūras objektiem izmantot ministrijas radiosakaru sistēmu valsts drošības un sabiedriskās drošības un kārtības apdraudējuma un ārkārtas situāciju novēršanai;
 6. sniegt konsultācijas, metodisko un praktisko palīdzību informācijas sistēmu lietotājiem darbā ar informācijas sistēmām;
 7. sastādīt statistiskus un analītiskus pārskatus;
 8. izstrādāt elektronisko sakaru un radiosakaru sistēmu darbības plānus un ministrijas sakaru sistēmu izmantošanas tehniskos noteikumus un uzraudzīt to ievērošanu;
 9. sagatavot tehniskos uzdevumus ministrijas sakaru sistēmu projektēšanai, rekonstrukcijai un inženierkomunikāciju būvniecībai;
 10. piedalīties tādu finanšu resursu plānošanā, kuru izlietojums ir saistīts ar ministrijas sakaru sistēmu iegādi, ierīkošanu un darbības nodrošināšanu;
 11. koordinēt ministrijas padotībā esošo iestāžu darbu ministrijas sakaru sistēmu ekspluatācijas nodrošināšanā, uzraudzīt sakaru līdzekļu tehnisko stāvokli un organizēt to remontu;
 12. koordinēt un vadīt ministrijas sakaru sistēmu piekļuvi publiskajiem un privātajiem tīkliem valstī;
 13. nodrošināt ministrijā un tās padotībā esošajās iestādēs esošo mobilo un pārnēsājamo radiostaciju uzskaiti, plānot un nodrošināt ministrijai piešķirto radiofrekvenču izmantošanu;
 14. koordinēt ministrijas padotībā esošo iestāžu darbu, kas saistīts ar Eiropas Savienības koplietošanas informācijas sistēmu un informācijas apmaiņas mehānismu izmantošanu un attīstību.

Apakšprogrammas izpildītājs: Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs.­

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Nodrošināta informācijas sistēmās uzkrātās informācijas pieejamība

Valsts informācijas sistēmu nodrošināto pakalpojumu neplānotie pārtraukumi paredzētajā darba laikā (h/gadā)

-

48

48

48

48

Valsts un pašvaldību iestāžu un citu juridisko personu pieprasījumi no informācijas sistēmām (skaits)

67355447

70000000

70500000

71000000

71000000

No Sodu reģistra juridiskām un fiziskām personām izsniegtas izziņas, par kurām tiek iekasēta valsts nodeva (skaits)

16 866

14 000

14 000

14 000

14 000

Informācijas centra nodrošinātie e-pakalpojumi (uzturēto e-pakalpojumu skaits)

22

23

23

23

23

Nodrošinātie IT infrastruktūras apkalpotie pieteikumi (skaits)

Nodrošinātie IT infrastruktūras apkalpotie pieteikumi (skaits)

26 571

28 000

28 000

28 000

28 000

Nodrošināta Iekšlietu ministrijas sakaru sistēmas darbība un attīstība

Lietderīgas lietošanas laikam atbilstoši telefona aparāti (skaits)

-

1450

1450

1450

1450

IeM radiosakaru sistēmā reģistrētas abonentu radiostacijas (skaits)

-

6364

6364

6364

6364

Lietderīgas lietošanas laikam atbilstošas datortehnikas vienības (skaits)

-

7000

7500

8000

8000

Nodrošināto sakaru sistēmu infrastruktūras apkalpošanas pieteikumu skaits

7151

7000

7000

7000

7000

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

12 755 144

13 426 454

15 679 577

14 362 901

14 200 147

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

671 310

2 253 123

-1 316 676

-162 754

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5,3

16,8

-8,4

-1,1

Atlīdzība, euro

4 641 725

4 826 335

5 637 821

5 637 807

5 637 807

Vidējais amata vietu skaits gadā

313 

316

322*

322

322

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1236

1273

1459

1459

1459

*No 2018.gada pārdalītas 6 amata vietas (bez finansējuma) no budžeta apakšprogrammas 40.01.00 “Administrēšana”, lai nodrošinātu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) infrastruktūras aizsardzību. Finansējums amata vietu uzturēšanai tiks nodrošināts pasākuma "Iekšlietu resora informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras drošības uzlabošana" ietvaros.

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

603 132

2 856 255

2 253 123

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

1 667 737

1 667 737

Palielināti izdevumi prioritārā pasākuma "Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu pamatnostādnēs 2013-2019 paredzēto pasākumu īstenošana" īstenošanai

-

3843

3843

Palielināti izdevumi prioritārā pasākuma "Iekšlietu resora informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras drošības uzlabošana (informācija klasificēta)" īstenošanai, tajā skaitā 6 amata vietu uzturēšanai

-

1 500 000

1 500 000

Palielināti izdevumi prioritārā pasākuma "Integrētās iekšlietu informācijas sistēmas apakšreģistra "Audžuģimeņu reģistrs" izveide" īstenošanai (transferts no Labklājības ministrijas)

-

163 894

163 894

Vienreizēji pasākumi

38 200

18 311

-19 889

Samazināti izdevumi 2017.gada jaunās politikas iniciatīvas "Televīzijas pakalpojumu internetā sniedzēju uzraudzības uzlabošana" īstenošanai

11 200

-

-11 200

Samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi un izdevumi E-zvana (e-Call) sistēmas funkcionalitātes testēšanai atbilstoši EN 16454 "e-Call pakalpojumu atbilstības testēšana" standartam

27 000

-

-27 000

Palielināti izdevumi vienreizēju izdevumu segšanai, lai nodrošinātu modernizētu apsardzes darbinieku kvalifikācijas pārbaudījumu kārtošanas procesu (Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija prot.Nr.32 10.§, 2.2.p.); resursu avots: ieņēmumi no nodevas par kvalifikācijas pārbaudījumu kārtošanu un sertifikātu izsniegšanu apsardzes, ieroču un munīcijas aprites kārtības, pirotehnikas, spridzināšanas un detektīvdarbības jomā

-

18 311

18 311

Ilgtermiņa saistības

192 829

225 899

33 070

Eiropas Savienības prasībām atbilstošu pasu, elektronisko identifikācijas karšu un uzturēšanās atļauju izsniegšana

171 063

171 063

0

Ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšana

21 766

54 836

33 070

Citas izmaiņas

372 103

944 308

572 205

Palielināti izdevumi 2016.gada neatliekamā pasākuma "Tehnisko resursu auditācijas pierakstu savākšana, integrēšana un analīze reālajā laikā" īstenošanai

120 000

304 644

184 644

Palielināti izdevumi Eiropas Ārējo robežu fonda 2012.gada programmas projekta „Esošās Valsts robežsardzes "zaļās robežas" kontroles sistēmas attīstība un integrācija Eiropas robežu novērošanas sistēmā (EUROSUR) 1.posms” ietvaros izveidotā informācijas apmaiņas mehānisma un reģionālā informācijas apmaiņas tīkla uzturēšanai

56 918

57 455

537

Palielināti izdevumi vēlēšanu norises (Saeimas vēlēšanas 2018.gadā) nodrošināšanai

-

18 950

18 950

Palielināti izdevumi ceļu satiksmes uzraudzības jomā nepieciešamās atbilstošās datortehnikas un sakaru tehnikas iegādei un uzturēšanas izdevumu segšanai (MK 13.09.2017. rīk.Nr.504 2.1.4.p.); resursu avots: ieņēmumi no naudas sodiem, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar Valsts policijai piederošiem tehniskajiem līdzekļiem

100 000

137 705

37 705

Palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai (MK 22.08.2017. prot.Nr.40 43.§, 8.p.)

-

17 942

17 942

Palielināti izdevumi gaisa kuģu pasažieru datu reģistra uzturēšanai

-

266 942

266 942

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

95 185

140 670

45 485

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 10.00.00 “Valsts robežsardzes darbība” Silenes RKP, Pāternieku RKP, Grebņevas RKP, Indras RKP, Kārsavas RKP un daļēji Zilupes bezvadu datu pārraides tīkla uzturēšanai

-

81 108

81 108

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 10.00.00 “Valsts robežsardzes darbība” neatliekamā pasākuma “25 amata vietu ieviešana un uzturēšana Valsts robežsardzē” neatliekamā pasākuma “PMIC “Mucenieki” telpu pielāgošana lielāka patvēruma meklētāju skaita izmitināšanai (tehniskā pārplānošana, rekonstrukcija, remonts)” un “PMIC “Mucenieki” ietvaros datortehnikas un biroja tehnikas iegādei un sakaru pakalpojumu nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 5.septembra rīkojumu Nr.481

-

7467

7467

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” radiotorņa, kas atrodas uz zemes “Sakarnieki” Baltinavas novadā, nomu antenu izvietošanai

-

1216

1216

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 42.00.00 „Iekšējās drošības biroja darbība” saistībā ar informācijas un komunikācijas resursu centralizāciju un optimizāciju

-

50 879

50 879

Iekšējā līdzekļu pārdale budžeta programmai 10.00.00 “Valsts robežsardzes darbība”, lai Valsts robežsardze nodrošinātu aprīkotā Nacionālā koordinācijas centra un izveidotās specializētās Robežkontroles un uzraudzības sistēmas uzturēšanu un iekārtu apkopi

95 185

-

-95 185