Programmas mērķis:

  1. finansiāli atbalstīt biedrības un nodibinājumus, lai veicinātu iedzīvotāju līdzdalību sabiedriskajos procesos, uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti un stiprinātu demokrātiju Latvijā;
  2. nostiprināt pilsonisko izglītību un līdzdalību kā attīstītas pilsoniskas sabiedrības pamatu.

Galvenās aktivitātes:

NVO fonda programmas īstenošana.

Programmas izpildītājs: Sabiedrības integrācijas fonds.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gada (izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada prognoze

2025. gada prognoze

NVO fonds programmas īstenošana

Saņemti un izvērtēti projektu iesniegumi (skaits)

163

160

170

170

170

Projekti uzraudzībā (skaits)

87

84

94

94

94

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gada (izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 485 292

2 000 000

2 605 000

2 605 000

2 605 000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

514 708

 

605 000

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

34,7

30,3

-

-

Atlīdzība, euro

78 322

88 018

138 445

144 939

144 939

Vidējais amata vietu skaits gadā

3,1

-

2

2

2

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 482

-

2 966

3 237

3 237

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

23 180

88 018

67 257

67 257

67 257

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

-

605 000

605 000

t.sk.:

Prioritārie pasākumi

-

500 000

500 000

Finansējuma palielinājums programmai “NVO fonds”

-

500 000

500 000

Citas izmaiņas

-

105 000

105 000

Izdevumi nevalstisko organizāciju līdzfinansējuma programmas un atbalsta programmas „Latvijas NVO fonds” īstenošanai ( transferts no KM)

-

105 000

105 000