Programmas mērķa formulējums:

  • Nodrošināt mērķdotācijas izmaksu pašvaldībām amatiermākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai.

Galvenās aktivitātes:

  • Pirmās aktivitātes nosaukums: Aprēķināt un sadalīt mērķdotācijas pašvaldībām.

Programmas izpildītājs: Latvijas Nacionālais kultūras centrs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Nodrošināta pašvaldību tautas mākslas kolektīvu darbība

Kolektīvu skaits

1 480

1 572

1 522

1 522

1 522

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

996 382

985 842

983 369

983 369

983 369

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-10 540

-2 473

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1,1

-0,3

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

2 473

-

-2 473

t. sk.:

Citas izmaiņas

2 473

-

-2 473

Finansējuma pārdale uz budžeta programmas 21.00.00 "Kultūras mantojums" citu dibinātāju tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un darba devēju valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

2 473

 

-2 473