Programmas mērķis:

  • nodrošināt mērķdotācijas izmaksu pašvaldībām amatiermākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai.

Galvenā aktivitāte: 

  • aprēķināt un sadalīt mērķdotācijas pašvaldībām.

Programmas izpildītājs: Latvijas Nacionālais kultūras centrs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Nodrošināta pašvaldību tautas mākslas kolektīvu darbība

Kolektīvu skaits

1 515

1 485

1 572

1 485

1 485

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

852 801

998 568

985 842

982 457

982 457

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

145 767

-12 726

-3 385

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

17,1

-1,3

-0,3

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

12 726

-

12 726

t. sk.:

Citas izmaiņas

12 726

-

-12 726

Finansējuma pārdale  uz budžeta programmas 21.00.00 "Kultūras mantojums" citu dibinātāju tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un darba devēju valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

12 726

 

-12 726