Programmas mērķa formulējums:

  • Nodrošināt mērķdotācijas izmaksu pašvaldībām amatiermākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

  • Pirmās aktivitātes nosaukums: Aprēķināt un sadalīt mērķdotācijas pašvaldībām.

Programmas izpildītājs: Latvijas Nacionālais kultūras centrs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Nodrošināta pašvaldību tautas mākslas kolektīvu darbība

Kolektīvu skaits

1 506

1 435

1 485

1 485

1 485

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

828 329

858 858

998 568

982 457

982 457

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

30 529

139 710

-16 111

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3,7

16,3

-1,6

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

22 736

162 446

139 710

t. sk.:

Citas izmaiņas

22 736

162 446

139 710

Minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 380 euro līdz 430 euro sākot ar 2018.gada 1.janvāri.

-

142 952

142 952

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai

-

3 383

3 383

Finanšu pārdale starp resoru programmām 21.00.00 "Kultūras mantojums"  un  02.00.00  "Mērķdotācijas pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām", ņemot vērā kolektīvu skaita izmaiņas

22 736

16 111

-6 625