Programmas mērķis:

  • nodrošināt mērķdotācijas izmaksu pašvaldībām amatiermākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai.

Galvenās aktivitātes:

  • pirmās aktivitātes nosaukums: Aprēķināt un sadalīt mērķdotācijas pašvaldībām.

Programmas izpildītājs: Latvijas Nacionālais kultūras centrs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Nodrošināta pašvaldību tautas mākslas kolektīvu darbība

Kolektīvu skaits

1 529

1 515

1 435

1 485

1 485

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

775 434

831 358

858 858

836 122

836 122

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

55 924

27 500

- 22 736

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

7,2

3,3

-2,6

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-24 453

51 953

27 500

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

29 217

29 217

Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri

-

29 217

29 217

Citas izmaiņas

-24 453

22 736

-1 717

Finansējuma pārdale uz budžeta programmu 21.00.00 „Kultūras mantojums” pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

-24 453

-

-24 453

Finansējuma pārdale no budžeta programmas 21.00.00 „Kultūras mantojums” pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

-

22 736

22 736