Programmas mērķis:

nodrošināt mērķdotācijas izmaksu pašvaldībām amatiermākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai.

Galvenā aktivitāte:

aprēķināt un sadalīt mērķdotācijas pašvaldībām.

Programmas izpildītājs: Latvijas Nacionālais kultūras centrs.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Nodrošināta pašvaldību tautas mākslas kolektīvu darbība

Kolektīvi (skaits)

1 571

1 522

1 482

1 482

1 482

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023.gadam

 

2019.gads (izpilde)

2020.gada plāns

2021.gada plāns

2022.gada plāns

2023.gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

982 270

983 369

975 633

975 309

975 309

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 099

-7 736

-324

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,1

-0,8

-0,03

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

8 060

324

-7 736

t. sk.:

Citas izmaiņas

8 060

324

-7 736

Finansējuma pārdale uz budžeta programmas 21.00.00 „Kultūras mantojums” citu dibinātāju tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un uz resora 62.“Mērķdotācijas pašvaldībām” sakarā ar pašvaldību administratīvi teritoriālo reformu, tika veiktas izmaiņas mērķdotāciju aprēķinos bāzes finansējumā vienam kolektīvam

4 097

324

-3 773

Samazināti izdevumi (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 2. un 40.punkts)

3 963

-

-3 963