Programmas mērķis:

nodrošināt mērķdotācijas izmaksu pašvaldībām amatiermākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

Galvenā aktivitāte:

  1. apzināt kolektīvus, kuri atbilst Dziesmu un deju svētku likumā noteiktajiem kritērijiem mērķdotācijas saņemšanai;
  2. aprēķināt un sadalīt mērķdotācijas pašvaldībām attiecīgajam gadam apstiprinātā finansējuma ietvaros.

Programmas izpildītājs: Latvijas Nacionālais kultūras centrs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Nodrošināta pašvaldību tautas mākslas kolektīvu darbība

Kolektīvi (skaits)

1 514

1 482

1 472

1 472

1 472

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024.gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

970 853

975 633

978 480

978 480

978 480

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4 780

2 847

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,5

0,3

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

324

3 171

2 847

t. sk.:

Citas izmaiņas

324

3 171

2 847

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

324

3 171

2 847

Finansējuma pārdale no resora 62.“Mērķdotācijas pašvaldībām” uz Kultūras ministrijas budžeta programmas 21.00.00 „Kultūras mantojums” citu dibinātāju tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām

324

-

324

Finansējuma pārdale no Kultūras ministrijas budžeta programmas 21.00.00 „Kultūras mantojums” uz resora 62.“Mērķdotācijas pašvaldībām” sakarā ar pašvaldību tautas mākslas kolektīvu skaita izmaiņām

-

3 171

3 171