Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

02.01.00 Profesionālās izglītības programmu īstenošana

Apakšprogrammas mērķis:

  • darba tirgus prasībām atbilstošu speciālistu sagatavošana Izglītības un zinātnes ministrijas padotības izglītības iestādēs un valsts budžeta finansētajās vietās valsts kapitālsabiedrībā, nodrošinot izglītības pieejamību un profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitāti un izmaksu efektivitāti.

Galvenās aktivitātes:

  1. valsts profesionālās izglītības politikas veidošana un nodrošināšana sadarbībā ar darba devējiem un sociālajiem partneriem, plānojot izglītojamo uzņemšanu profesionālās izglītības programmās valsts budžeta finansētajās vietās;
  2. profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes un izmaksu efektivitātes nodrošināšana, attīstot profesionālās izglītības kompetences centru metodisko darbu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Profesionālās izglītības pieejamības nodrošināšana

Uzņemti izglītojamie valsts budžeta finansētās vietās (skaits)

8702

9 000

9 100

9 150

9 200

Darba tirgus prasībām atbilstošu speciālistu sagatavošana

Absolventi, kuru izglītošana finansēta no valsts budžeta (skaits)

4968

5 479

5 754

5 800

6 000

Nozaru ekspertu padomju darbības koordinēšana

Nozaru ekspertu padomes, kas veic funkcijas saskaņā ar Profesionālās izglītības likuma 12.pantu (skaits)

-

14

14

14

14

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

73 876 929

75867 281

76859 629

77345 367

77345367

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 990 352

992 348

485 738

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2,7

1,3

0,6

-

Atlīdzība, euro

41 984 091

43339 694

43838 009

44323 747

44323 747

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas

1 418

1 468

1 436

1 436

1 436

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

757

701

712

741

741

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

275 085

271 272

281 018

273 078

273078

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

1 482

1 536

1 548

1 547

1 547

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro

1 256

1 323

1 331

1 331

1 331

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

382

390

387

387

387

Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro

1 416

1 354

1 414

1 414

1 414

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

561 156

1553 504

992 348

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

1365 601

1365 601

Finansējums no 2019.gada 1.septembra palielinātās pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes līdz 750 euro nodrošināšanai pilnam gadam

-

1342 260

1342 260

Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšanai

-

23 341

23 341

Citas izmaiņas

561 156

187 903

-373 253

Transferts no Kultūras ministrijas, lai nodrošinātu atlīdzību profesionālās izglītības iestāžu māksliniecisko kolektīvu vadītājiem

-

2 578

2 578

Finansējuma pārdale no budžeta resora “62. Mērķdotācijas pašvaldībām” pedagogu darba samaksas nodrošināšanai sakarā ar Cēsu Tehnoloģiju un dizaina vidusskolas pārņemšanu no Cēsu pašvaldības ministrijas padotībā saskaņā ar MK 17.01.19. rīk. Nr.27

-

185 325

185 325

Samazināti izdevumi, kas tika segti no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma uz 2019.gada sākumu

398 205

-

-398 205

Samazināti izdevumi, kas tika segti no izglītības iestāžu sniegto maksas pakalpojumu un citiem pašu ieņēmumiem

82 252

-

-82 252

Finansējuma pārdale uz apakšprogrammu 01.08.00.”Vispārējās izglītības atbalsta pasākumi” pedagogu darba samaksas nodrošināšanai, ņemot vērā pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes palielinājumu līdz 750 euro un izglītojamo skaita uz 2019.gada 1.septembri izmaiņu ietekmi, saskaņā ar MK 24.09.2019.sēdes protokola Nr.43 27.§

11168

-

-11 168

Finansējuma pārdale uz apakšprogrammu 01.05.00.”Dotācija privātajām mācību iestādēm” pedagogu darba samaksas nodrošināšanai, ņemot vērā pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes palielinājumu līdz 750 euro un izglītojamo skaita uz 2019.gada 1.septembri izmaiņu ietekmi, saskaņā ar MK 24.09.2019.sēdes protokola Nr.43 27.§

69 531

-

- 69 531