Budžeta  programmai ir viena apakšprogramma.

02.01.00.Profesionālās izglītības programmu īstenošana

Apakšprogrammas mērķis:

  • darba tirgus prasībām atbilstošu speciālistu sagatavošana Izglītības un zinātnes ministrijas padotības izglītības iestādēs un valsts budžeta finansētajās vietās valsts kapitālsabiedrībā, nodrošinot izglītības pieejamību un profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitāti un izmaksu efektivitāti.

Galvenās aktivitātes:

  1. valsts profesionālās izglītības politikas veidošana un nodrošināšana sadarbībā ar darba devējiem un sociālajiem partneriem, plānojot izglītojamo uzņemšanu profesionālās izglītības programmās valsts budžeta finansētajās vietās;
  2. profesionālās izglītības programmu  īstenošanas kvalitātes un izmaksu efektivitātes nodrošināšana, attīstot profesionālās izglītības kompetences centru metodisko darbu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Profesionālās izglītības pieejamības nodrošināšana  

Uzņemti izglītojamie  valsts budžeta finansētās vietās (skaits)

 

9 003

8 800

9 000

9 000

9 200

Darba tirgus prasībām atbilstošu speciālistu sagatavošana

Absolventi, kuru izglītošana finansēta no valsts budžeta (skaits)

5 328

5 248

4 710

5 650

5 700

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam
 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

68 577 089

72 030 301

74 561 019

74 561 019

74 561 019

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3 453 212

2 530 718

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5,0

3,5

-

-

Atlīdzība, euro

34 678 568

40 992 192

42 493 901

42 493 901

42 493 901

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

1 490,5

1 558

1 525

1 525

1 525

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

643

639

679

679

679

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

198 314

111 810

191 621

191 621

191 621

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

1 856,3

1 525

1 570

1 570

1 570

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro

809

1 221

1 246

1 246

1 246

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

414,7

419

410

410

410

Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro

997

1 311

1 300

1 300

1 300

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

220 035

2 750 753

2 530 718

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

7 677

-

-7 677

Priekuļu tehnikuma Ērgļu struktūrvienībai projektam „Koka ēku būvniecības mācību darbnīcas labiekārtošana”.

7 677

-

-7 677

Citas izmaiņas

212 358

2 750 753

2 538 395

Minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 380 euro līdz 430 euro sākot ar 2018.gada 1.janvāri.

-

317 821

317 821

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai.

-

165 141

165 141

2016.gada 1.septembrī uzsāktās pedagogu darba samaksas reformas nodrošināšana.

-

2 267 791

2 267 791

Izdevumi Ministru kabineta 2015.gada 2.decembra rīkojumā Nr.759 “Rīcības plāns personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā” paredzēto pasākumu “3.15.Nepilngadīgu PM un jauniešu PM profesionālās izglītības ieguves nodrošināšana profesionālās izglītības iestādēs” un “3.29.Sociālekonomiskā iekļaušana profesijā nepilngadīgajiem patvēruma meklētājiem profesionālās izglītības iestādē” izpildei .

123 560

-

-123 560

Izdevumi, kas tiek segti no izglītības iestāžu sniegto maksas pakalpojumu un citiem pašu ieņēmumiem.

88 798

-

-88 798