Apakšprogrammas mērķis:

  • darba tirgus prasībām atbilstošu speciālistu sagatavošana Izglītības un zinātnes ministrijas padotības izglītības iestādēs un valsts budžeta finansētajās vietās valsts kapitālsabiedrībā, nodrošinot izglītības pieejamību un profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitāti un izmaksu efektivitāti.

Galvenās aktivitātes:

  1. valsts profesionālās izglītības politikas veidošana un nodrošināšana sadarbībā ar darba devējiem un sociālajiem partneriem, plānojot izglītojamo uzņemšanu profesionālās izglītības programmās valsts budžeta finansētajās vietās;
  2. profesionālās izglītības programmu  īstenošanas kvalitātes un izmaksu efektivitātes nodrošināšana, attīstot profesionālās izglītības kompetences centru metodisko darbu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Profesionālās izglītības pieejamības nodrošināšana  

Uzņemti izglītojamie  valsts budžeta finansētās vietās (skaits)

8 908

9 000

9 000

9 100

9 200

Darba tirgus prasībām atbilstošu speciālistu sagatavošana

Absolventi, kuru izglītošana finansēta no valsts budžeta (skaits)

5 018

4 710

5 479

5 200

5 100

Nozaru ekspertu padomju darbības koordinēšana

Nozaru ekspertu padomes, kas veic funkcijas saskaņā ar Profesionālās izglītības likuma 12.pantu (skaits)

-

-

14

14

14

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada  plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

71 357 114

74 561 019

75 867 281

75 649 039

75 649 039

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3 203 905

1 306 262

-218 242

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4,5

1,8

-0,3

-

Atlīdzība, euro

40 118 404

42 493 901

43 339 694

43 519 657

43 519 657

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas

1 442,7

1 525

1 468

1 468

1 468

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

718

679

701

704

704

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

239 104

191 621

271 272

207 880

207 880

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

1 477,5

1 570

1 536

1 544

1 544

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro

1 208

1 246

1 323

1 323

1 323

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

390,3

410

390

392

392

Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro

1 286

1 300

1 354

1 360

1 360

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

234 114

1 540 376

1 306 262

t. sk.:

Citas izmaiņas

234 114

1 540 376

1 306 262

Pedagogu minimālās algas likmes palielināšanai līdz 710 euro no 2018.gada 1.septembra

-

937 980

937 980

Finansējums ārstniecības personu atlīdzības pieauguma nodrošināšanai (saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 5.decembra sēdes protokola Nr.60, 30.§ 3.p. un saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra sēdes protokola Nr.60, 88.§ 6.p.)

-

66 454

66 454

Finansējuma pārdale no Kultūras ministrijas, lai nodrošinātu atlīdzību profesionālās izglītības iestāžu māksliniecisko kolektīvu vadītājiem

-

5 362

5 362

Finansējuma pārdale no budžeta resora “62. Mērķdotācijas pašvaldībām” pedagogu darba samaksas nodrošināšanai sakarā ar Cēsu Tehnoloģiju un dizaina vidusskolas pārņemšanu no Cēsu pašvaldības ministrijas padotībā

-

132 375

132 375

Palielināti izdevumi, kas tiek segti no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma uz 2019.gada sākumu

-

398 205

398 205

Samazināti izdevumi, kas tiek segti no izglītības iestāžu sniegto maksas pakalpojumu un citiem pašu ieņēmumiem

126 224

-

- 126 224

Finansējuma pārdale uz budžeta programmu 07.00.00 “Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju uzturēšana un attīstība”, lai nodrošinātu centralizētu informācijas sistēmu uzturēšanu un  administrēšanu

107 890

-

- 107 890