Apakšprogrammas mērķis:

  • darba tirgus prasībām atbilstošu speciālistu sagatavošana Izglītības un zinātnes ministrijas padotības izglītības iestādēs un valsts budžeta finansētajās vietās valsts kapitālsabiedrībās un pašvaldību izglītības iestādēs, nodrošinot izglītības pieejamību un profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitāti un izmaksu efektivitāti.

Galvenās aktivitātes:

  1. valsts profesionālās izglītības politikas veidošana un nodrošināšana sadarbībā ar darba devējiem un sociālajiem partneriem, plānojot izglītojamo uzņemšanu profesionālās izglītības programmās valsts budžeta finansētajās vietās;
  2. profesionālās izglītības programmu  īstenošanas kvalitātes un izmaksu efektivitātes nodrošināšana, attīstot profesionālās izglītības kompetences centru metodisko darbu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Profesionālās izglītības pieejamības nodrošināšana  

Uzņemti izglītojamie valsts budžeta finansētās vietās (skaits)

8 297

8 704

8 800

9 000

9 000

Darba tirgus prasībām atbilstošu speciālistu sagatavošana

Absolventi, kuru izglītošana finansēta no valsts budžeta (skaits)

5 984

6 012

5 248

5 250

5 500

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

63 869 533

69 742 071

72 030 301

74 132 918

74 132 918

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5 872 538

2 288 230

2 102 617

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

9,2

3,3

2,9

-

Atlīdzība, euro

34 448 954

34 995 672

40 992 192

40 792 731

40 792 731

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

1 579,4

1 559

1 558

1 558

1 558

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

630

650

639

639

639

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

230 567

106 585

111 810

111 810

111 810

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

2 233,5

2 179

1525

1512

1512

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro

652

687

1 221

1 220

1 220

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

452,2

447

419

419

419

Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro

885

888

 1 311

1 311

1 311

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

768 327

3 056 557

2 288 230

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

639 877

639 877

Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri.

-

31 877

31 877

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri.

-

343 814

343 814

2016.gada 1.septembrī uzsāktās pedagogu darba samaksas reformas nodrošināšana.

-

256 509

256 509

Priekuļu tehnikuma Ērgļu struktūrvienībai projektam „Koka ēku būvniecības mācību darbnīcas labiekārtošana”.

-

7 677

7 677

Citas izmaiņas

768 327

2 416 680

1 648 353

Atjaunoti izdevumi no līdzekļiem, kas 2016.gadā tika pārdalīti uz budžeta  apakšprogrammu 01.05.00 “Dotācijas privātajām mācību iestādēm” atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra sēdes protokola Nr.58 22.§ 2.punktam.  

-

2 033 306

2 033 306

Atjaunoti izdevumi no līdzekļiem, kas 2016.gadā tika pārdalīti uz 62.resora “Mērķdotācijas pašvaldībām” programmu 01.00.00 “Mērķdotācijas izglītības pasākumiem” atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra sēdes protokola Nr.58 22.§ 2.punktam.

-

349 437

349 437

Palielināti izdevumi, kas tiek segti no izglītības iestāžu sniegto maksas pakalpojumu un citiem pašu ieņēmumiem.

-

33 937

33 937

Samazināti izdevumi atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 2.decembra rīkojumā Nr.759 “Rīcības plāns personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā” paredzēto pasākumu “3.15.Nepilngadīgu PM un jauniešu PM profesionālās izglītības ieguves nodrošināšana profesionālās izglītības iestādēs” un “3.29.Sociālekonomiskā iekļaušana profesijā nepilngadīgajiem patvēruma meklētājiem profesionālās izglītības iestādē” izpildei noteiktajam līdzekļu apmēram.

123 560

-

- 123 560

Pārdalīts finansējums uz Zemkopības ministrijas budžeta apakšprogrammu 22.01.00 “Profesionālā izglītība” sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Bulduru Dārzkopības vidusskola” profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu nodrošināšanai sakarā ar Bulduru dārzkopības vidusskolas nodošanu Zemkopības ministrijas Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārraudzībā atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta sēdes protokola Nr.39 34§. 

644 767

-

- 644 767