Apakšprogrammas mērķis:

darba tirgus prasībām atbilstošu speciālistu sagatavošana Izglītības un zinātnes ministrijas padotības izglītības iestādēs un valsts budžeta finansētajās vietās valsts kapitālsabiedrībā, nodrošinot izglītības pieejamību un profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitāti un izmaksu efektivitāti.

Galvenās aktivitātes:

  1. valsts profesionālās izglītības politikas veidošana un nodrošināšana sadarbībā ar darba devējiem un sociālajiem partneriem, plānojot izglītojamo uzņemšanu profesionālās izglītības programmās valsts budžeta finansētajās vietās;
  2. profesionālās izglītības programmu  īstenošanas kvalitātes un izmaksu efektivitātes nodrošināšana, attīstot profesionālās izglītības kompetences centru metodisko darbu;
  3. sniegt atbalstu Nozares ekspertu padomju darbības koordinēšanai;

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Profesionālās izglītības pieejamības nodrošināšana  

Uzņemti izglītojamie  valsts budžeta finansētās vietās (skaits)

8 986

9 100

9 150

9 200

9 200

Darba tirgus prasībām atbilstošu speciālistu sagatavošana

Absolventi, kuru izglītošana finansēta no valsts budžeta (skaits)

4 897

5 754

5 800

6 000

6 200

Nozaru ekspertu padomju darbības koordinēšana

Nozaru ekspertu padomes, kas veic funkcijas saskaņā ar Profesionālās izglītības likuma 12. pantu (skaits)

14

14

14

14

14

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019 .gads (izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

75 682 495

76 859 629

80 501 935

81 182 430

81 182 430

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 177 134

3 642 306

680 495

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1,6

4,7

0,8

-

Atlīdzība, euro

42 851 906

43 838 009

47 078 792

48 287 459

48 287 459

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas

1 391

1 436

1 429

1 429

1 429

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

761

712

739

739

739

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

296 263

281 018

276 001

276 001

276 001

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

1 502

1 548

1 575

1 575

1 575

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro

1 274

1 331

1 428

1 478

1 478

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

393

387

393

393

393

Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro

1 460

1 414

1 515

1 569

1 569

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

225 889

3 868 195

3 642 306

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

3 024 049

3 024 049

Pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošana pirmsskolas izglītībā, vispārējā izglītībā, profesionālajā izglītībā, profesionālajā ievirzē un interešu izglītībā

-

2 685 319

2 685 319

Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana

-

88 730

88 730

Jauna, droša energoekonomiska apkures katla uzstādīšana izglītības programmu īstenošanas vietā Dagdā, kā arī ēku remontdarbu īstenošana izglītības programmu īstenošanas vietā Višķi

-

250 000

250 000

 Vienreizēji pasākumi

 23 340

-

-23 340 

Samazināti komandējumu izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam).

23 340

-

-23 340

Citas izmaiņas

202 549

844 146

641 597

Transferts no Kultūras ministrijas, lai nodrošinātu atlīdzību profesionālās izglītības iestāžu māksliniecisko kolektīvu vadītājiem.

-

100

100

Izdevumi, kas tiek segti no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma uz 2021. gada sākumu.

-

327 027

327 027

Minimālās algas palielināšana līdz 500 euro ar 2021. gada 1. janvāri atbilstoši MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr. 42 34.§. 2. punktam.

-

517 019

517 019

Samazināti VSAOI izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam).

179 208

-

-179 208

Izdevumi ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšanai 2020. gadam saskaņā ar MK 06.11.2019. protokola Nr. 52 23.§ 7. punktu

23 341

-

-23 341