Apakšprogrammas mērķis:

darba tirgus prasībām atbilstošu speciālistu sagatavošana IZM padotības izglītības iestādēs un valsts budžeta finansētajās vietās valsts kapitālsabiedrībā, nodrošinot izglītības pieejamību un profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitāti un izmaksu efektivitāti.

Galvenās aktivitātes:

  1. valsts profesionālās izglītības politikas veidošana un nodrošināšana sadarbībā ar darba devējiem un sociālajiem partneriem, plānojot izglītojamo uzņemšanu profesionālās izglītības programmās valsts budžeta finansētajās vietās;
  2. profesionālās izglītības programmu  īstenošanas kvalitātes un izmaksu efektivitātes nodrošināšana, attīstot profesionālās izglītības kompetences centru metodisko darbu;
  3. sniegt atbalstu Nozares ekspertu padomju darbības koordinēšanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: IZM.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Profesionālās izglītības pieejamības nodrošināšana  

Uzņemti izglītojamie  valsts budžeta finansētās vietās (skaits)

8 997

9 150

9 100

9 200

9 250

Darba tirgus prasībām atbilstošu speciālistu sagatavošana

Absolventi, kuru izglītošana finansēta no valsts budžeta (skaits)

5 734

5 800

5 850

5 900

5 950

Nozaru ekspertu padomju darbības koordinēšana

Nozaru ekspertu padomes, kas veic funkcijas saskaņā ar Profesionālās izglītības likuma 12. pantu (skaits)

14

14

14

14

14

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie resursi1, euro

-

-

91 011 844

-

-

Kopējie izdevumi, euro

75 781 519

80 501 935

87 140 862

85 329 331

85 329 331

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4 720 416

6 638 927

-1 811 531

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

6,2

8,2

-2,1

-

Atlīdzība, euro

43 714 054

47 078 792

49 130 727

52 807 247

52 807 247

Finansiālā bilance, euro

-

-

3 870 982

-

-

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā1, euro

-

-

-3 870 982

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

1 324

1 429

1 345

1 345

1 345

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)2, neskaitot pedagogu amata vietas, euro

774

739

744

744

744

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

270 408

276 001

264 783

264 783

264 783

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

1 516

1 575

1 615

1 684

1 684

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī)2, euro

1 320

1 428

1 516

1 599

1 599

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

386

393

386

401

401

Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī)2, euro

1 540

1 515

1 615

1 710

1 710

Piezīmes.

1Rādītāji tiek rādīti programmām, kurās finansēšanas daļā ir aizņēmumi, aizdevumi, akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

1 968 012

8 606 939

6 638 927

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

1 941 326

1 941 326

Pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošana

-

1 838 260

1 838 260

Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana

-

15 066

15 066

Daugavpils būvniecības tehnikuma izglītības programmas īstenošanas vietas “Višķi” materiāltehniskās bāzes uzlabošanai mūsdienīgas mācību vides un kvalitatīvas profesionālās izglītības nodrošināšanai     

 

88 000

88 000

Vienreizēji pasākumi

-

5 423 391

5 423 391

Finansējums, lai nodrošinātu ar Covid-19 krīzes seku pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu saistītu augstas gatavības profesionālās izglītības iestāžu projektu īstenošanu (MK 18.03.2021. sēdes protokola Nr.28 42.§)

-

5 400 051

5 400 051

Komandējumu izdevumu atjaunošana, kas 2021. gadā tika samazināti saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam)

-

23 340

23 340

Strukturālas izmaiņas

822 659

-

-822 659

Finansējuma samazinājums, lai nodrošinātu Malnavas koledžas reorganizāciju atbilstoši 06.07.2021. MK sēdes protokola Nr.51 71.§

822 659

-

-822 659

Citas izmaiņas

1 145 353

1 242 222

96 869

Pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošana pirmsskolas izglītībā, vispārējā izglītībā, profesionālajā izglītībā, profesionālajā ievirzē un interešu izglītībā atbilstoši MK 22.09.2020. lēmumam

-

1 242 119

1 242 119

Finansējuma samazinājums Daugavpils Būvniecības tehnikumam jauna, droša energoekonomiska apkures katla iegādei izglītības programmu īstenošanas vietā Dagdā, kā arī ēku remondarbiem izglītības programmu īstenošanas vietā Višķi

250 000

-

-250 000

Transferts no Kultūras ministrijas, lai nodrošinātu atlīdzību profesionālās izglītības iestāžu māksliniecisko kolektīvu vadītājiem

8 040

-

-8 040

Izdevumi, kas tiek segti no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma uz 2021. gada sākumu.

327 027

-

-327 027

VSAOI izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam).

-

103

103

Izdevumi, kas tiek segti no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļiem

560 286

-

-560 286

Finansēšana 2022. gada plānā

Euro

Pasākums

2022. gada plāns

Finansēšana – kopā

-3 870 982

t. sk.:

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā

-3 870 982

Finansējums, lai nodrošinātu ar Covid-19 krīzes seku pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu saistītu augstas gatavības profesionālās izglītības iestāžu projektu īstenošanu (MK 18.03.2021. protokola Nr.28 42.§)

-3 870 982