Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt veselības aprūpes nozari ar atbilstošas kvalifikācijas cilvēkresursiem un akadēmisko personālu studiju programmu, zinātnes un pētniecības projektu īstenošanai, veicinot personāla saglabāšanu un attīstību ilgtermiņā.

Galvenās aktivitātes:

  1. izmantojot esošās budžeta studiju programmas, tiek nodrošināta jaunu, profesionālu speciālistu sagatavošana medicīnā un veselības aprūpē atbilstoši darba tirgus pieprasījumam;
  2. sagatavots akadēmiskais personāls un nodrošināta esošo speciālistu mūžizglītība, attīstīta zinātniskā darbība praktiskajā un fundamentālajā zinātnē, nostiprinot Rīgas Stradiņa universitāti kā galveno vidi pētniecisko projektu attīstībai un īstenošanai;
  3. veicināta veselības aprūpes kvalitāte, nodrošinot kvalitatīvu izglītības procesu slimnīcās, jaunu tehnoloģiju un līdzekļu ieviešanu praksē un izglītības un pētniecības procesa vienotību ārstniecības iestādēs;
  4. sekmēta Rīgas Stradiņa universitātē realizēto studiju programmu, zinātnes un pētniecības projektu konkurētspēja Latvijā un starptautiskajā līmenī;
  5. nodrošināta lietišķo pētījumu attīstība;
  6. attīstīta pieejama un nozares darba tirgus prasībām atbilstoša ārstniecības personu tālākizglītības sistēma;
  7. nodrošināta sabiedrības izglītošana medicīnas, veselības aprūpes un sabiedrības veselības jomā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Veselības ministrija, pārskaitot valsts budžeta dotāciju Rīgas Stradiņa universitātei.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada prognoze 2022. gada prognoze

Nodrošināta konkurētspējīga augstākā medicīniskā izglītība un starptautiska līmeņa zinātniskā darbība, nodrošinot 33 valsts finansētas studiju programmas

Valsts finansēto pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības, bakalaura un maģistra studiju vietas (skaits), tai skaitā:

2 973

3 100

3 100

3 100

3 100

Rīgas Stradiņa universitātē (tai skaitā RSU Liepājas filiālē)

2 486

2 598

2 598

2 598

2 598

Sarkanā Krusta medicīnas koledžā

487

502

502

502

502

Studiju vietas profesionālajā (vidējās pakāpes) izglītībā (skaits)

126

144

144

144

144

Doktorantūras studiju vietas (skaits)

191

157

157

157

157

Ārsta grādu ieguvušie absolventi (skaits)

174

190

207

207

207

Medicīnas doktora grādu ieguvušie (skaits)

11

20

20

20

20

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

17 538 384

18 235 584

18 246 022

18 246 022

18 246 022

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

697 200

10 438

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

4,0

0,06

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

10 438

10 438

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

10 438

10 438

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu starpnozaru prioritārā pasākuma “Finansējums no 2019.gada 1.septembra palielinātās pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes līdz 750 euro nodrošināšanai pilnam gadam” īstenošanu, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 17.septembra sēdes prot. Nr.42 34§. 2.punktam

-

10 438

10 438