Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt veselības aprūpes nozari ar atbilstošas kvalifikācijas cilvēkresursiem un akadēmisko personālu studiju programmu, zinātnes un pētniecības projektu īstenošanai, veicinot personāla saglabāšanu un attīstību ilgtermiņā.

Galvenās aktivitātes:

  1. izmantojot esošās budžeta studiju programmas, tiek nodrošināta jaunu, profesionālu speciālistu sagatavošana medicīnā un  veselības aprūpē atbilstoši darba tirgus pieprasījumam;
  2. sagatavots akadēmiskais personāls un nodrošināta esošo speciālistu mūžizglītība, attīstīta zinātniskā darbība praktiskajā un fundamentālajā zinātnē, nostiprinot Rīgas Stradiņa universitāti kā galveno vidi pētniecisko projektu attīstībai un īstenošanai;
  3. veicināta veselības aprūpes kvalitāte, nodrošinot kvalitatīvu izglītības procesu slimnīcās, jaunu tehnoloģiju un līdzekļu ieviešanu praksē, un izglītības un pētniecības procesa vienotību ārstniecības iestādēs;
  4. sekmēta Rīgas Stradiņa universitātē realizēto studiju programmu, zinātnes un pētniecības projektu konkurētspēja Latvijā un starptautiskajā līmenī;
  5. nodrošināta lietišķo pētījumu attīstība;
  6. attīstīta pieejama un nozares darba tirgus prasībām atbilstoša ārstniecības personu tālākizglītības sistēma;
  7. nodrošināta sabiedrības izglītošana medicīnas, veselības  aprūpes un sabiedrības veselības jomā.

 

Apakšprogrammas izpildītājs: Veselības ministrija, pārskaitot valsts budžeta dotāciju Rīgas Stradiņa universitātei.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Nodrošināta konkurētspējīga augstākā medicīniskā izglītība un starptautiska līmeņa zinātniskā darbība, nodrošinot 33 valsts finansētas studiju programmas

Valsts finansēto pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības, bakalaura un maģistra studiju vietas (skaits), tai skaitā:

2 963

3 007

3 100

3 100

3 100

Rīgas Stradiņa universitātē (tai skaitā RSU Liepājas filiālē)

2 499

2 543

2 598

2 598

2 598

Sarkanā Krusta medicīnas koledžā

464

464

502

502

502

Studiju vietas profesionālajā (vidējās pakāpes) izglītībā (skaits)

112

126

144

144

144

Doktorantūras studiju vietas (skaits)

158

172

157

157

157

Ārsta grādu ieguvušie absolventi (skaits)

178

175

190

207

207

Medicīnas doktora grādu ieguvušie (skaits)

16

15

20

20

20

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada     plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

16 785 050

17 538 384

18 235 584

18 235 584

18 235 584

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

753 334

697 200

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

4,5

4,0

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

697 200

697 200

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

697 200

697 200

Palielināti izdevumi 2018.-2020.gada prioritārā pasākuma “Finansējums pedagogu darba samaksas reformas nodrošināšanai Rīgas Stradiņa universitātei” īstenošanai atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra  sēdes prot. Nr.44 1§. 15.punktam

-

697 200

697 200