Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt veselības aprūpes nozari ar atbilstošas kvalifikācijas cilvēkresursiem un akadēmisko personālu studiju programmu, zinātnes un pētniecības projektu īstenošanai, veicinot personāla saglabāšanu un attīstību ilgtermiņā.

Galvenās aktivitātes:

  1. izmantojot esošās budžeta studiju programmas, tiek nodrošināta jaunu, profesionālu speciālistu sagatavošana medicīnā un  veselības aprūpē atbilstoši darba tirgus pieprasījumam;
  2. sagatavots akadēmiskais personāls un nodrošināta esošo speciālistu mūžizglītība, attīstīta zinātniskā darbība praktiskajā un fundamentālajā zinātnē, nostiprinot Rīgas Stradiņa universitāti kā galveno vidi pētniecisko projektu attīstībai un īstenošanai;
  3. veicināta veselības aprūpes kvalitāte, nodrošinot kvalitatīvu izglītības procesu slimnīcās, jaunu tehnoloģiju un līdzekļu ieviešanu praksē, un izglītības un pētniecības procesa vienotību ārstniecības iestādēs;
  4. sekmēta Rīgas Stradiņa universitātē realizēto studiju programmu, zinātnes un pētniecības projektu konkurētspēja Latvijā un starptautiskajā līmenī;
  5. nodrošināta lietišķo pētījumu attīstība;
  6. attīstīta pieejama un nozares darba tirgus prasībām atbilstoša ārstniecības personu tālākizglītības sistēma;
  7. nodrošināta sabiedrības izglītošana medicīnas, veselības  aprūpes un sabiedrības veselības jomā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Veselības ministrija, pārskaitot valsts budžeta dotāciju Rīgas Stradiņa universitātei.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Nodrošināta konkurētspējīga augstākā medicīniskā izglītība un starptautiska līmeņa zinātniskā darbība, nodrošinot 33 valsts finansētas studiju programmas

Valsts finansēto bakalaura un maģistra studiju vietu skaits,  tai skaitā:

2 827

-

-

-

-

Sarkanā Krusta medicīnas koledžā

407

-

-

-

-

Rīgas stradiņa universitātē

2 251

-

-

-

-

Liepājas medicīnas koledžā

169

-

-

-

-

Valsts finansēto pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības, bakalaura un maģistra studiju vietas (skaits), tai skaitā:

-

2 947

3 007

3 007

3 007

Rīgas Stradiņa universitātē (tai skaitā RSU Liepājas filiālē)

-

2 522

2 543

2 543

2 543

Sarkanā Krusta medicīnas koledžā

-

425

464

464

464

 Studiju vietas profesionālajā (vidējās pakāpes) izglītībā (skaits)

-

112

126

126

126

Doktorantūras studiju vietas (skaits)

131

182

172

172

172

Ārsta grādu ieguvušie absolventi (skaits)

207

184

175

182

195

Medicīnas doktora grādu ieguvušie (skaits)

13

30

15

15

15

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

15 623 561

16 785 050

17 538 384

18 235 584

18 235 584

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

1 161 489

753 334

697 200

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

7,4

4,5

4,0

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

753 334

753 334

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

753 334

753 334

Finansējums pedagogu darba samaksas reformas nodrošināšanai Rīgas Stradiņa universitātei

(MK 08.09.17. sēdes prot. Nr.44 1§. 15.punkts)

-

697 200

697 200

Darba dēvēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājuma nodrošināšana saistībā ar grozījumiem likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” Rīgas Stradiņa universitātei atbilstoši priekšlikumam Nr.63 un Nr.86 2.lasījumam

 

56 134

56 134