Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt veselības aprūpes nozari ar atbilstošas kvalifikācijas cilvēkresursiem un akadēmisko personālu studiju programmu, zinātnes un pētniecības projektu īstenošanai, veicinot personāla saglabāšanu un attīstību ilgtermiņā.

Galvenās aktivitātes:

  1. izmantojot esošās budžeta studiju programmas, tiek nodrošināta jaunu, profesionālu speciālistu sagatavošana medicīnā un  veselības aprūpē atbilstoši darba tirgus pieprasījumam;
  2. sagatavots akadēmiskais personāls un nodrošināta esošo speciālistu mūžizglītība, attīstīta zinātniskā darbība praktiskajā un fundamentālajā zinātnē, nostiprinot Rīgas Stradiņa universitāti kā galveno vidi pētniecisko projektu attīstībai un īstenošanai;
  3. veicināta veselības aprūpes kvalitāte, nodrošinot kvalitatīvu izglītības procesu slimnīcās, jaunu tehnoloģiju un līdzekļu ieviešanu praksē, un izglītības un pētniecības procesa vienotību ārstniecības iestādēs;
  4. sekmēta Rīgas Stradiņa universitātē realizēto studiju programmu, zinātnes un pētniecības projektu konkurētspēja Latvijā un starptautiskajā līmenī;
  5. nodrošināta lietišķo pētījumu attīstība;
  6. attīstīta pieejama un nozares darba tirgus prasībām atbilstoša ārstniecības personu tālākizglītības sistēma;
  7. nodrošināta sabiedrības izglītošana medicīnas, veselības  aprūpes un sabiedrības veselības jomā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Veselības ministrija, pārskaitot valsts budžeta dotāciju Rīgas Stradiņa universitātei.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Nodrošināta konkurētspējīga augstākā medicīniskā izglītība un starptautiska līmeņa zinātniskā darbība, nodrošinot 33 valsts finansētas studiju programmas

Valsts finansēto bakalaura un maģistra studiju vietu skaits,  tai skaitā:*

2 690

2 865

-

-

-

Rīgas Stradiņa universitātē (tai skaitā RSU Liepājas filiālē)

-

2 448

-

-

-

Sarkanā Krusta medicīnas koledžā

428

417

-

-

-

Rīgas stradiņa universitātē

2 123

-

-

-

-

Liepājas medicīnas koledžā

139

-

-

-

-

Valsts finansēto pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības, bakalaura un maģistra studiju vietas (skaits), tai skaitā:*

-

-

2 947

3 017

3 018

Rīgas Stradiņa universitātē (tai skaitā RSU Liepājas filiālē)

-

-

2 522

2 592

2 593

Sarkanā Krusta medicīnas koledžā

-

-

425

425

425

 Studiju vietas profesionālajā (vidējās pakāpes) izglītībā (skaits)

-

-

112

112

112

Doktorantūras studiju vietas (skaits)

135

182

182

182

182

Ārsta grādu ieguvušie absolventi (skaits)

211

179

184

187

189

Medicīnas doktora grādu ieguvušie (skaits)

18

30

30

32

34

* Ar 2017.gadu rādītājiem mainīts nosaukums, nemainot tā būtību.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

15 623 561

15 623 561

16 785 050

16 785 050

16 785 050

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-

1 161 489

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-

7,4

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

1 161 489

1 161 489

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

1 161 489

1 161 489

2016.gada 1.septembrī uzsāktās pedagogu darba samaksas reformas nodrošināšana atbilstoši priekšlikumam Nr.385 un Nr.362 2.lasījumam (finansējums pārdalīts no 74.resora budžeta programmas 06.00.00 “Pedagogu darba samaksas reformas ieviešanas finansējums”)

-

1 161 489

1 161 489