Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt veselības aprūpes nozari ar atbilstošas kvalifikācijas cilvēkresursiem un akadēmisko personālu studiju programmu, zinātnes un pētniecības projektu īstenošanai, veicinot personāla saglabāšanu un attīstību ilgtermiņā.

Galvenās aktivitātes:

  1. izmantojot esošās budžeta studiju programmas, tiek nodrošināta jaunu, profesionālu speciālistu sagatavošana medicīnā un  veselības aprūpē atbilstoši darba tirgus pieprasījumam;
  2. sagatavots akadēmiskais personāls un nodrošināta esošo speciālistu mūžizglītība, attīstīta zinātniskā darbība praktiskajā un fundamentālajā zinātnē, nostiprinot Rīgas Stradiņa universitāti kā galveno vidi pētniecisko projektu attīstībai un īstenošanai;
  3. veicināta veselības aprūpes kvalitāte, nodrošinot kvalitatīvu izglītības procesu slimnīcās, jaunu tehnoloģiju un līdzekļu ieviešanu praksē un izglītības un pētniecības procesa vienotību ārstniecības iestādēs;
  4. sekmēta Rīgas Stradiņa universitātē realizēto studiju programmu, zinātnes un pētniecības projektu konkurētspēja Latvijā un starptautiskajā līmenī;
  5. nodrošināta lietišķo pētījumu attīstība;
  6. attīstīta pieejama un nozares darba tirgus prasībām atbilstoša ārstniecības personu tālākizglītības sistēma;
  7. nodrošināta sabiedrības izglītošana medicīnas, veselības  aprūpes un sabiedrības veselības jomā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Veselības ministrija, pārskaitot valsts budžeta dotāciju Rīgas Stradiņa universitātei.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Nodrošināta konkurētspējīga augstākā medicīniskā izglītība un starptautiska līmeņa zinātniskā darbība, nodrošinot 33 valsts finansētas studiju programmas

Valsts finansēto pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības, bakalaura un maģistra studiju vietas (skaits), tai skaitā:

 3 093

3 100

3 100

3 100

3 100

Rīgas Stradiņa universitātē (tai skaitā RSU Liepājas filiālē)

 2 592

2 598

2 598

2 598

2 598

Sarkanā Krusta medicīnas koledžā

 501

502

502

502

502

Studiju vietas profesionālajā (vidējās pakāpes) izglītībā (skaits)

126

144

144

144

144

Doktorantūras studiju vietas (skaits)

 155

157

157

157

157

Ārsta grādu ieguvušie absolventi (skaits)

186

207

207

207

207

Medicīnas doktora grādu ieguvušie (skaits)

 9

20

20

20

20

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

18 239 063

18 246 022

19 946 572

19 566 932

19 566 932

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

6 959

1 700 550

- 379 640

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

0,04

9,3

- 1,9

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

1 700 550

1 700 550

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

1 314 954

1 314 954

Palielināti izdevumi, lai starpnozaru prioritārā pasākuma “Pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošana pirmsskolas izglītībā, vispārējā izglītībā, profesionālajā izglītībā, profesionālajā ievirzē un interešu izglītībā”ietvaros nodrošinātu pedagogu darba samaksas paaugstināšanu Sarkanā Krusta medicīnas koledžā (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 3.punkts)

-

13 402

13 402

Palielināti izdevumi, lai starpnozaru prioritārā pasākuma “Akadēmiskā personāla minimālo atlīdzības likmju paaugstināšana saskaņā ar pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku (MK rīk. Nr. 17)” ietvaros nodrošinātu  Rīgas Stradiņa universitātes un Sarkanā Krusta medicīnas koledžas akadēmiskā personāla minimālo atlīdzības likmju pieaugumu (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 3.punkts)

-

1 301 552

1 301 552

Vienreizēji pasākumi

-

385 596

385 596

Palielināti izdevumi, lai atbilstoši MK 11.08.2020. noteikumiem Nr.520 “Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumos Nr. 740 “Noteikumi par stipendijām”” palielinātu stipendiju skaitu un apmēru pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas), bakalaura un maģistra līmeņa studijām valsts augstskolās un koledžās un mazinātu Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmi uz izglītības nozari (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 3.punkts)

-

385 596

385 596