Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt veselības aprūpes nozari ar atbilstošas kvalifikācijas cilvēkresursiem un akadēmisko personālu studiju programmu, zinātnes un pētniecības projektu īstenošanai, veicinot personāla saglabāšanu un attīstību ilgtermiņā.

Galvenās aktivitātes:

  1. izmantojot esošās budžeta studiju programmas, tiek nodrošināta jaunu, profesionālu speciālistu sagatavošana medicīnā un veselības aprūpē atbilstoši darba tirgus pieprasījumam;
  2. sagatavots akadēmiskais personāls un nodrošināta esošo speciālistu mūžizglītība, attīstīta zinātniskā darbība praktiskajā un fundamentālajā zinātnē, nostiprinot Rīgas Stradiņa universitāti kā galveno vidi pētniecisko projektu attīstībai un īstenošanai;
  3. veicināta veselības aprūpes kvalitāte, nodrošinot kvalitatīvu izglītības procesu slimnīcās, jaunu tehnoloģiju un līdzekļu ieviešanu praksē un izglītības un pētniecības procesa vienotību ārstniecības iestādēs;
  4. sekmēta Rīgas Stradiņa universitātē realizēto studiju programmu, zinātnes un pētniecības projektu konkurētspēja Latvijā un starptautiskajā līmenī;
  5. nodrošināta lietišķo pētījumu attīstība;
  6. attīstīta pieejama un nozares darba tirgus prasībām atbilstoša ārstniecības personu tālākizglītības sistēma;
  7. nodrošināta sabiedrības izglītošana medicīnas, veselības  aprūpes un sabiedrības veselības jomā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Veselības ministrija, pārskaitot valsts budžeta dotāciju Rīgas Stradiņa universitātei.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Nodrošināta konkurētspējīga augstākā medicīniskā izglītība un starptautiska līmeņa zinātniskā darbība, nodrošinot 33 valsts finansētas studiju programmas

Valsts finansēto pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības, bakalaura un maģistra studiju vietas (skaits), tai skaitā:

2 960

3 100

3 114

3 170

3 301

Rīgas Stradiņa universitātē (tai skaitā RSU Liepājas filiālē)

2 558

2 598

2 779

2 928

3062

Sarkanā Krusta medicīnas koledžā

402

502

335

242

239

Studiju vietas profesionālajā (vidējās pakāpes) izglītībā (skaits)

126

144

144

144

144

Doktorantūras studiju vietas (skaits)

157

157

171

168

167

Ārsta grādu ieguvušie absolventi (skaits)

192

207

195

192

227

Medicīnas doktora grādu ieguvušie (skaits)

17

20

20

20

20

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

18 326 652

19 946 572

20 734 944

20 746 384

20 746 384

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

1 619 920

788 372

11 440

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

8,8

4,0

0,06

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

385 596

1 173 968

788 372

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

1 168 012

1 168 012

Palielināti izdevumi, lai starpnozaru prioritārā pasākuma “Pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošana” ietvaros nodrošinātu pedagogu darba samaksas paaugstināšanu Sarkanā Krusta medicīnas koledžā (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2. punkts)

-

5 720

5 720

Palielināti izdevumi, lai starpnozaru prioritārā pasākuma “Stipendijas apmēra un skaita palielināšana” ietvaros nodrošinātu  stipendijas apmēra un skaita palielināšanu Rīgas Stradiņa universitātē (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2. punkts)

-

311 180

311 180

Palielināti izdevumi, lai starpnozaru prioritārā pasākuma “Konceptuālā ziņojuma "Par māsas profesijas turpmāko attīstību" ieviešana” ietvaros nodrošinātu  māszinību izglītības programmu finansēšanu lielākam studējošo skaitam Rīgas Stradiņa universitātē pilnā apmērā pēc 100% optimālā studiju  koeficenta, uzlabojot izglītības un iedzīvotājiem sniegtās veselības aprūpes kvalitāti (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2. punkts)

-

851 112

851 112

Vienreizēji pasākumi

385 596

-

-385 596

Izdevumu samazinājums, jo atbilstoši MK 11.08.2020. noteikumiem Nr.520 “Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumos Nr. 740 “Noteikumi par stipendijām”” - stipendiju skaita un apmēra palielināšanai pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas), bakalaura un maģistra līmeņa studijām valsts augstskolās un koledžās, mazinot Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmi uz izglītības nozari, finansējums tika piešķirts tikai 2021. gadam (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 3. punkts)

385 596

-

-385 596

Citas izmaiņas

-

5 956

5 956

Palielināti izdevumi, lai 2021. gada starpnozaru prioritārā pasākuma “Pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošana” ietvaros nodrošinātu pedagogu darba samaksas paaugstināšanu Sarkanā Krusta medicīnas koledžā (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 3. punkts)

-

5 956

5 956