Apakšprogrammas mērķis:

 • veicināt noziedzības novēršanu un apkarošanu, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzību, izmantojot informācijas apstrādes un analīzes līdzekļus, kā arī nodrošināt ministriju un tās padotībā esošās iestādes ar Eiropas Savienības prasībām atbilstošām operatīvo radiosakaru un privāto elektronisko sakaru tīklu sistēmām.           

Galvenās aktivitātes:

 1. uzturēt un izstrādāt informācijas sistēmas un programmnodrošinājumu, kā arī veikt analītisko darbu, lai nodrošinātu esošo informācijas sistēmu attīstību un pilnveidošanu;
 2. nodrošināt Iekšlietu ministrijas Informācijas centra apkalpojamo iekārtu, datortehnikas un programmnodrošinājuma uzturēšanu, administrēšanu un nepārtrauktu funkcionēšanu, kā arī datu pārraides drošību;
 3. nodrošināt tehnisko uzraudzību informācijas tehnoloģiju jomā Iekšlietu ministrijā un tās padotībā esošajās iestādēs;
 4. izveidojot atsevišķus lokālos tīklus, nodrošināt ministrijas sakaru sistēmas darbību ārkārtas vai krīzes situāciju un svarīgu valsts pasākumu laikā;
 5. nodrošināt iespēju valsts un pašvaldības iestādēm, kā arī kritiskās infrastruktūras objektiem izmantot ministrijas radiosakaru sistēmu valsts drošības un sabiedriskās drošības un kārtības apdraudējuma un ārkārtas situāciju novēršanai;
 6. sniegt konsultācijas, metodisko un praktisko palīdzību informācijas sistēmu lietotājiem darbā ar informācijas sistēmām;
 7. sastādīt statistiskus un analītiskus pārskatus;
 8. izstrādāt elektronisko sakaru un radiosakaru sistēmu darbības plānus un ministrijas sakaru sistēmu izmantošanas tehniskos noteikumus un uzraudzīt to ievērošanu;
 9. sagatavot tehniskos uzdevumus ministrijas sakaru sistēmu projektēšanai, rekonstrukcijai un inženierkomunikāciju būvniecībai;
 10. piedalīties tādu finanšu resursu plānošanā, kuru izlietojums ir saistīts ar ministrijas sakaru sistēmu iegādi, ierīkošanu un darbības nodrošināšanu;
 11. koordinēt ministrijas padotībā esošo iestāžu darbu ministrijas sakaru sistēmu ekspluatācijas nodrošināšanā, uzraudzīt sakaru līdzekļu tehnisko stāvokli un organizēt to remontu;
 12. koordinēt un vadīt ministrijas sakaru sistēmu piekļuvi publiskajiem un privātajiem tīkliem valstī;
 13. nodrošināt ministrijā un tās padotībā esošajās iestādēs esošo mobilo un pārnēsājamo radiostaciju uzskaiti, plānot un nodrošināt ministrijai piešķirto radiofrekvenču izmantošanu;
 14. koordinēt ministrijas padotībā esošo iestāžu darbu, kas saistīts ar Eiropas Savienības koplietošanas informācijas sistēmu un informācijas apmaiņas mehānismu izmantošanu un attīstību.

Apakšprogrammas izpildītājs: Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Nodrošināta informācijas sistēmās uzkrātās informācijas pieejamība

Valsts informācijas sistēmu nodrošināto pakalpojumu neplānotie pārtraukumi paredzētajā darba laikā (h/gadā)

-

-

48

48

48

Valsts un pašvaldību iestāžu un citu juridisko personu pieprasījumi no informācijas sistēmām (skaits)

68398558

55000000

70000000

70500000

71000000

No Sodu reģistra juridiskām un fiziskām personām izsniegtas izziņas, par kurām tiek iekasēta valsts nodeva (skaits)

13 909

13 500

14 000

14 000

14 000

Informācijas centra nodrošinātie e-pakalpojumi (uzturēto e-pakalpojumu skaits)

23

 

23

23

23

23

Nodrošināta informācijas sistēmu uzturēšana, attīstība un informācijas sistēmu lietotāju apkalpošana

Nodrošinātie IT infrastruktūras apkalpotie pieteikumi (skaits)

27 329

28 000

28 000

28 000

28 000

Nodrošināta Iekšlietu ministrijas sakaru sistēmas darbība un attīstība

Lietderīgas lietošanas laikam atbilstoši telefona aparāti (skaits)

-

-

1450

1450

1450

IeM radiosakaru sistēmā reģistrētas abonentu radiostacijas (skaits)

-

-

6364

6364

6364

Lietderīgas lietošanas laikam atbilstošas datortehnikas vienības (skaits)

-

-

7000

7500

8000

Nodrošinātie sakaru sistēmu infrastruktūras apkalpošanas pieteikumi (skaits)5

6710

7000

7000

7000

7000

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

11 253 472

12 245 326

13 426 454

13 512 385

12 372 193

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

991 854

1 181 128

85 931

-1 140 192

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

8,8

9,6

0,6

-8,4

Atlīdzība, euro

4 517 835

4 678 855

4 826 335

4 826 335

4 826 335

Vidējais amata vietu skaits gadā

309

311

316

316

316

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1218

1254

1273

1273

1273

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

668 503

1 849 631

1 181 128

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

41 460

41 460

Palielināti izdevumi jaunās politikas iniciatīvas "Televīzijas pakalpojumu internetā sniedzēju uzraudzības uzlabošana" īstenošanai

-

11 200

11 200

Palielināti izdevumi jaunās politikas iniciatīvas "Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri" īstenošanai

-

30 260

30 260

Vienreizēji pasākumi

19 135

27 000

7865

Palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi un izdevumi E-zvana (e-Call) sistēmas funkcionalitātes testēšanai atbilstoši EN 16454 "e-Call pakalpojumu atbilstības testēšana" standartam

-

27 000

27 000

Samazināti izdevumi 2016.gada neatliekamajam pasākumam "Valsts robežsardzes 25 darba vietu aprīkošanai ar datortehniku"

19 135

-

-19 135

Ilgtermiņa saistības

192 829

192 829

-

Eiropas Savienības prasībām atbilstošu pasu, elektronisko identifikācijas karšu un uzturēšanās atļauju izsniegšana

171 063

171 063

-

Ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšana

21 766

21 766

-

Citas izmaiņas

456 539

1 588 342

1 131 803

Palielināti izdevumi Eiropas Ārējo robežu fonda ietvaros izveidotās Otrās paaudzes Šengenas informācijas sistēmas programmatūras uzturēšanai

-

135 708

135 708

Palielināti izdevumi Pamatprogrammas "Drošība un brīvību garantēšana" ietvaros izveidotās Eksperta veikto izmeklēšanas darbību uzskaites informācijas sistēmas programmatūras uzturēšanai

-

27 830

27 830

Palielināti izdevumi Eiropas Ārējo robežu fonda projekta „Esošās Valsts robežsardzes "zaļās robežas" kontroles sistēmas attīstība un integrācija Eiropas robežu novērošanas sistēmā (EUROSUR) 1.posms” ietvaros aprīkotā Nacionālās koordinācijas centra un izveidotās specializētās Robežkontroles un uzraudzības sistēmas uzturēšanai un iekārtu apkopei

-

122 057

122 057

Samazināti izdevumi atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta prot.Nr.40 59.§ 21. punktā noteiktajam, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas neatliekamāko jauno politikas iniciatīvu īstenošanu

17 623

-

-17 623

Samazināti izdevumi 2016.gada neatliekamajam pasākuma "Pārnēsājamo iekārtu centralizēts pārvaldības risinājums" īstenošanai

100 000

60 000

-40 000

Samazināti izdevumi 2016.gada neatliekamajam pasākuma "Datortīkla pretielaušanās sistēmas paplašināšana" īstenošanai

51 000

5100

-45 900

Samazināti izdevumi 2016.gada neatliekamajam pasākuma "Ugunsmūru serveru modernizēšana" īstenošanai

51 000

5100

-45 900

Samazināti izdevumi 2016.gada neatliekamajam pasākuma "Tehnisko resursu auditācijas pierakstu savākšana, integrēšana un analīze reālajā laikā" īstenošanai

187 572

120 000

-67 572

Palielināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma "Valsts policijas pretterorisma vienības "OMEGA" nodrošinājums" īstenošanai

12 428

100 000

87 572

Palielināti izdevumi ceļu satiksmes uzraudzības uzlabošanai saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 16.novembra rīkojuma Nr.719 "Par finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijai pasākumiem, kas saistīti ar ceļu satiksmes uzraudzības uzlabošanu" 2.4.1.apakšpunktā noteikto

-

100 000

100 000

Palielināti izdevumi robežšķērsošanas vietas "Vientuļi" uzturēšanas izdevumu segšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija sēdē (prot.Nr.41 22.§ 5.p.) nolemto

1454

5723

 

4269

Palielināti izdevumi Eiropas Ārējo robežu fonda 2012.gada programmas projekta „Esošās Valsts robežsardzes "zaļās robežas" kontroles sistēmas attīstība un integrācija Eiropas robežu novērošanas sistēmā (EUROSUR) 1.posms” ietvaros izveidotā informācijas apmaiņas mehānisma un reģionālā informācijas apmaiņas tīkla uzturēšanai

35 462

56 918

21 456

Palielināti izdevumi atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta prot.Nr.40 59.§ 21. 1.apakšpunktā noteiktajam, lai nodrošinātu pasākuma “Administratīvo pārkāpumu uzskaites sistēmas pilnveidošana un uzturēšana” īstenošanu

-

663 171

663 171

Palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi un izdevumi sakarā ar elektronisko pieprasījumu apjoma pieaugumu par ziņu sniegšanu tiešsaistes datu pārraides režīmā no valsts informācijas sistēmas "Sodu reģistrs" un "Integrētā iekšlietu informācijas sistēma"

-

28 551

28 551

Palielināti izdevumi saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 1.novembra rīkojuma Nr.634 "Par apropriācijas pārdali 2016. gadā un izdevumu pārdali 2017. gadā un turpmākajos gados" 2.2.punktā noteikto, lai nodrošinātu viena ierēdņa pārcelšanu no Valsts ieņēmumu dienesta uz Iekšlietu ministrijas Informācijas centru

-

30 228

30 228

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

127 956

127 956

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 42.00.00 “Iekšējās drošības biroja darbība”, lai nodrošinātu atlīdzības izmaksu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju speciālistam

-

15 515

15 515

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 10.00.00 “Valsts robežsardzes darbība”, lai nodrošinātu vienmodu (SM) optiskā kabeļa 9/125 dzīslas nomas pakalpojumus Liepājā

-

9801

9801

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 06.01.00 “Valsts policija”, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas informācijas un komunikācijas resursu centralizāciju, pārņemot šo funkciju no Valsts policijas koledžas

-

45 502

45 502

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 06.01.00 “Valsts policija”, lai nodrošinātu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pakalpojumu nepārtrauktu un kvalitatīvu darbību

-

9769

9769

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 07.00.00 “Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība”, lai nodrošinātu trauksmes sirēnu uzturēšanu

-

20 000

20 000

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai nodrošinātu labu pārvaldību un civildienesta efektīvu izpildi

-

16 427

16 427

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 07.00.00 “Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība”, lai nodrošinātu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu centralizāciju

-

10 942

10 942