Apakšprogrammas mērķis:

veicināt noziedzības novēršanu un apkarošanu, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzību, izmantojot informācijas apstrādes un analīzes līdzekļus, kā arī nodrošināt Iekšlietu ministriju un tās padotībā esošās iestādes ar ES prasībām atbilstošām operatīvo radiosakaru un privāto elektronisko sakaru tīklu sistēmām.

Galvenās aktivitātes:

 1. uzturēt un izstrādāt informācijas sistēmas un programmnodrošinājumu, veikt analītisko darbu, lai nodrošinātu esošo informācijas sistēmu attīstību un pilnveidošanu, kā arī sniegt konsultācijas, metodisko un praktisko palīdzību informācijas sistēmu lietotājiem darbā ar informācijas sistēmām;
 2. nodrošināt IeM Informācijas centra apkalpojamo iekārtu, datortehnikas un programmnodrošinājuma uzturēšanu, administrēšanu un nepārtrauktu funkcionēšanu, kā arī datu pārraides drošību;
 3. nodrošināt tehnisko uzraudzību informācijas tehnoloģiju jomā ministrijā un tās padotībā esošajās iestādēs;
 4. izveidojot atsevišķus lokālos tīklus, nodrošināt ministrijas sakaru sistēmas darbību ārkārtas vai krīzes situāciju un svarīgu valsts pasākumu laikā;
 5. nodrošināt iespēju valsts un pašvaldības iestādēm, kā arī kritiskās infrastruktūras objektiem izmantot ministrijas radiosakaru sistēmu valsts drošības un sabiedriskās drošības un kārtības apdraudējuma un ārkārtas situāciju novēršanai;
 6. izstrādāt elektronisko sakaru un radiosakaru sistēmu darbības plānus un ministrijas sakaru sistēmu izmantošanas tehniskos noteikumus un uzraudzīt to ievērošanu;
 7. sagatavot tehniskos uzdevumus ministrijas sakaru sistēmu projektēšanai, rekonstrukcijai un inženierkomunikāciju būvniecībai;
 8. piedalīties tādu finanšu resursu plānošanā, kuru izlietojums ir saistīts ar ministrijas sakaru sistēmu iegādi, ierīkošanu un darbības nodrošināšanu;
 9. koordinēt ministrijas padotībā esošo iestāžu darbu ministrijas sakaru sistēmu ekspluatācijas nodrošināšanā, uzraudzīt sakaru līdzekļu tehnisko stāvokli un organizēt to remontu;
 10. nodrošināt ministrijā un tās padotībā esošajās iestādēs esošo mobilo un pārnēsājamo radiostaciju uzskaiti, plānot un nodrošināt ministrijai piešķirto radiofrekvenču izmantošanu;
 11. koordinēt ministrijas padotībā esošo iestāžu darbu, kas saistīts ar ES koplietošanas informācijas sistēmu un informācijas apmaiņas mehānismu izmantošanu un attīstību.

Apakšprogrammas izpildītājs: Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs.
 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada    plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Nodrošināta informācijas sistēmās uzkrātās informācijas pieejamība

Valsts un pašvaldību iestāžu un citu juridisko personu pieprasījumi no informācijas sistēmām (skaits)

103 683 018

71 000 000

120 000 000

125 000 000

125 000 000

No Sodu reģistra juridiskām un fiziskām personām izsniegtas izziņas, par kurām tiek iekasēta valsts nodeva (skaits)

17 462

17 000

15 000

18 000

18 000

Informācijas centra nodrošinātie e-pakalpojumi (uzturēti e-pakalpojumu) (skaits)

23

23

23

23

23

Valsts informācijas sistēmu nodrošināto pakalpojumu neplānotie pārtraukumi paredzētajā darba laikā gadā (h)

2,8

48

40

40

40

Nodrošināta IS uzturēšana, attīstība un IS lietotāju apkalpošana

Nodrošinātie IT infrastruktūras apkalpotie pieteikumi (skaits)

24 219

28 000

33 000

35 000

35 000

Nodrošināta Iekšlietu ministrijas sakaru sistēmas darbība un attīstība

Nodrošināto sakaru sistēmu infrastruktūras apkalpošanas pieteikumi (skaits)

7 116

7 000

9 000

9 000

9 000

Lietderīgas lietošanas laikam atbilstoši telefona aparāti (skaits)

3 727

1 450

5 329

5 579

5 829

IeM radiosakaru sistēmā reģistrētas abonentu radiostacijas (skaits)

6 567

6 364

8 954

9 158

9 339

Lietderīgas lietošanas laikam atbilstošas datortehnikas vienības (skaits)

8 086

8 000

8 500

9 500

9 500

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

14 835 161

17 674 992

18 909 751

17 318 070

15 640 092

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2 839 831

1 234 759

-1 591 681

-1 677 978

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

19,1

7,0

-8,4

-9,7

Atlīdzība, euro

5 643 287

6 660 959

7 244 458

7 244 458

7 244 458

Vidējais amata vietu skaits gadā

321

319

3101

310

310

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)

1 662

1 740

1 947

1 947

1 947

Piezīmes.
1 Ar MK 2017. gada 24. novembra rīkojumu Nr.701 apstiprinātais “Valsts pārvaldes reformu plāns 2020” paredz amatu vietu samazinājumu. Lai izpildītu Valsts pārvaldes reformu plānā paredzēto, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrā no 2021. gada ir likvidētas 6 amata vietas. Atbilstoši MK 2020. gada 3. marta protokola Nr.9 35.§ “Informatīvais ziņojums ”Par cilvēkresursu nodrošināšanu valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju platformu uzturēšanai”” 3.4.punktam samazinātas 3 amata vietas (bez finansējuma).

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

2 895 177

4 129 936

1 234 759

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

318 616

1 452 220

1 133 604

Samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi CSDP 2019. gada 28. februāra prot. 4.1.p.  noteikto pasākumu apmaksai

300 170

-

-300 170

Palielināti izdevumi pasākuma “Inovatīvu tehnoloģiju ilgtspējīga attīstība Iekšlietu ministrijas resorā” īstenošanai (Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai 2021. gadam saskaņā ar MK 2020. gada 2. septembra sēdes protokola Nr.51 55.§ 2.punktu)

-

1 419 913

1 419 913

Finansējuma pārdale no VARAM administratīvi teritoriālās reformas (ATR) īstenošanai (MK 2019. gada 15. oktobra sēdes prot.Nr.48 30.§ 3.p.)

-

32 307

32 307

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)

18 446

-

-18 446

Ilgtermiņa saistības

1 679 627

1 487 111

-192 516

ES prasībām atbilstošu pasu, elektronisko identifikācijas karšu un uzturēšanās atļauju izsniegšana, tai skaitā:

 

Iekšējā līdzekļu pārdale apakšprogrammai 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” neatliekamā pasākuma “Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu nodrošināšana ar funkciju izpildei nepieciešamajiem šaujamieročiem” īstenošanai (MK 2018.gada 3. maija prot. Nr.22 20.§ 3.2.p.)

180 280

 

 

 

 

180 280

180 143

-137

Ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšana

40 073

40 073

0

Iekšlietu resora informācijas aprites drošības uzlabošana

1 459 274

1 266 895

-192 379

Citas izmaiņas

896 934

1 190 605

293 671

Samazināti izdevumi 2018. gada prioritārā pasākuma "Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu pamatnostādnēs 2013-2019 paredzēto pasākumu īstenošana" īstenošanai (MK 2017. gada 14. septembra sēdes prot. Nr.46 3.§ 2.p.)

3 843

-

-3 843

Samazināti izdevumi 2018.gada prioritārā pasākuma "Iekšlietu resora informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras drošības uzlabošana" īstenošanai (MK 2017. gada 14. septembra sēdes prot. Nr.46 3.§ 2.p.)

471 827

-

-471 827

Palielināti izdevumi 2020. gada prioritārā pasākuma "Minimālās algas palielināšana līdz 500 euro ar 2021 .gada 1. janvāri" īstenošanai (MK 2019. gada 17. septembra sēdes prot. Nr.42 34.§ 2.p.)

-

298

298

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)

29 308

-

-29 308

Izdevumu pārdale no valsts budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 10.00.00 “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana” pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas īstenošanai (MK 2020. gada 29. septembra prot. Nr.56 51.§)

-

28 520

28 520

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

391 956

1 161 787

769 831

Iekšējā līdzekļu pārdale apakšprogrammai 06.01.00 "Valsts policija”, jo IeM Informācijas centra lietošanā esošā autotransporta uzturēšanu nodrošina Valsts policijas Galvenās administratīvās pārvaldes Materiāli tehniskās un mantiskās apgādes birojs

29 022

-

-29 022

Iekšējā līdzekļu pārdale programmai 07.00.00 "Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība" stacionāri uzstādīto zilo bākuguņu un speciālo skaņas iekārtu uzturēšanai un remontam

6 000

-

-6 000

Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” Sodu reģistra programmatūras pilnveidošanai - Administratīvās atbildības likuma prasību īstenošana (MK 2019. gada 20. augusta prot. Nr.35., 26.§ 10.1.p)

356 934

1 161 787

804 853