Apakšprogrammas mērķis:

veicināt noziedzības novēršanu un apkarošanu, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzību, izmantojot informācijas apstrādes un analīzes līdzekļus, kā arī nodrošināt Iekšlietu ministriju un tās padotībā esošās iestādes ar ES prasībām atbilstošām operatīvo radiosakaru un privāto elektronisko sakaru tīklu sistēmām.

Galvenās aktivitātes:

 1. uzturēt un izstrādāt informācijas sistēmas un programmnodrošinājumu, veikt analītisko darbu, lai nodrošinātu esošo informācijas sistēmu attīstību un pilnveidošanu, kā arī sniegt konsultācijas, metodisko un praktisko palīdzību informācijas sistēmu lietotājiem darbā ar informācijas sistēmām;
 2. nodrošināt Iekšlietu ministrijas Informācijas centra apkalpojamo iekārtu, datortehnikas un programmnodrošinājuma uzturēšanu, administrēšanu un nepārtrauktu funkcionēšanu, kā arī datu pārraides drošību;
 3. nodrošināt tehnisko uzraudzību informācijas tehnoloģiju jomā ministrijā un tās padotībā esošajās iestādēs;
 4. nodrošināt iekšlietu resora informācijas aprites drošības uzlabošanu, mazinot elektroniskās informācijas noplūdes riskus no iekšlietu iestāžu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras;
 5. nodrošināt iespēju valsts un pašvaldības iestādēm, kā arī kritiskās infrastruktūras objektiem izmantot ministrijas radiosakaru sistēmu valsts drošības un sabiedriskās drošības un kārtības apdraudējuma un ārkārtas situāciju novēršanai;
 6. izstrādāt elektronisko sakaru un radiosakaru sistēmu darbības plānus un ministrijas sakaru sistēmu izmantošanas tehniskos noteikumus un uzraudzīt to ievērošanu;
 7. sagatavot tehniskos uzdevumus ministrijas sakaru sistēmu projektēšanai, rekonstrukcijai un inženierkomunikāciju būvniecībai;
 8. piedalīties tādu finanšu resursu plānošanā, kuru izlietojums ir saistīts ar ministrijas sakaru sistēmu iegādi, ierīkošanu un darbības nodrošināšanu;
 9. koordinēt ministrijas padotībā esošo iestāžu darbu ministrijas sakaru sistēmu ekspluatācijas nodrošināšanā, uzraudzīt sakaru līdzekļu tehnisko stāvokli un organizēt to remontu;
 10. nodrošināt ministrijā un tās padotībā esošajās iestādēs esošo mobilo un pārnēsājamo radiostaciju uzskaiti, plānot un nodrošināt ministrijai piešķirto radiofrekvenču izmantošanu;
 11. koordinēt ministrijas padotībā esošo iestāžu darbu, kas saistīts ar ES koplietošanas informācijas sistēmu un informācijas apmaiņas mehānismu izmantošanu un attīstību.

Apakšprogrammas izpildītājs: Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Nodrošināta informācijas sistēmās uzkrātās informācijas pieejamība

Valsts un pašvaldību iestāžu un citu juridisko personu pieprasījumi no informācijas sistēmām (skaits)

101 365 337

120 000 000

125 000 000

125 000 000

125 000 000

No Sodu reģistra juridiskām un fiziskām personām izsniegtas izziņas, par kurām tiek iekasēta valsts nodeva (skaits)

14 694

15 000

17 000

17 000

17 000

Informācijas centra nodrošinātie e-pakalpojumi (uzturēti e-pakalpojumi) (skaits)

23

23

23

23

23

Valsts informācijas sistēmu nodrošināto pakalpojumu neplānotie pārtraukumi paredzētajā darba laikā (h/gadā)

40

40

40

40

40

Nodrošināta IS uzturēšana, attīstība un IS lietotāju apkalpošana

Nodrošinātie IT infrastruktūras apkalpotie pieteikumi (skaits)

30 971

33 000

35 000

35 000

35 000

Nodrošināta Iekšlietu ministrijas sakaru sistēmas darbība un attīstība

Nodrošināto sakaru sistēmu infrastruktūras apkalpošanas pieteikumi (skaits)

10 447

9 000

9 000

9 000

9 000

Lietderīgas lietošanas laikam atbilstoši telefona aparāti (skaits)

4 085

5 329

5 579

5 829

5 950

IeM radiosakaru sistēmā reģistrētas abonentu radiostacijas (skaits)

6 558

8 954

6 550

6 600

6 650

Lietderīgas lietošanas laikam atbilstošas datortehnikas vienības (skaits)

8 882

8 500

9 100

9 200

9 300

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

18 264 584

18 909 751

22 990 000

16 333 919

16 136 968

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

645 167

4 080 249

-6 656 081

-196 951

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3,5

21,6

-29,0

-1,2

Atlīdzība, euro

6 214 383

7 244 458

7 244 458

7 244 458

7 244 458

Vidējais amata vietu skaits gadā

311

310

3051

305

305

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)

1 665

1 947

1 979

1 979

1 979

Piezīmes.

1Ar MK 2017. gada 24. novembra rīkojumu Nr.701 apstiprinātais “Valsts pārvaldes reformu plāns 2020” paredz amata vietu samazinājumu. Lai izpildītu Valsts pārvaldes reformu plānā paredzēto, Iekšlietu ministrijs Informācijas centrā likvidētas 5 amata vietas.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

4 129 638

8 209 887

4 080 249

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

70 215

70 215

Valsts policijas amatpersonu  izglītības sistēmas pilnveide (tai skaitā izmeklētāju apmācību centra izveide) (MK 24.09.2021. prot. Nr.63)

-

20 000

20 000

Vēlētāju reģistra attīstības un atbalsta pasākumi (MK 24.09.2021. prot. Nr.63)

-

50 215

50 215

Vienreizēji pasākumi

1 452 220

4 936 334

3 484 114

Samazināti izdevumi pasākuma “Inovatīvu tehnoloģiju ilgtspējīga attīstība Iekšlietu ministrijas resorā” īstenošanai (Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai 2021. gadam saskaņā ar MK 02.09.2020. sēdes protokola Nr.51 55.§ 2.punktu)

1 419 913

-

-1 419 913

Samazināti izdevumi administratīvi teritoriālās reformas (ATR) īstenošanai (MK 15.10.2019. sēdes prot.Nr.48 30.§ 3.p.)

32 307

-

-32 307

Palielināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)

-

18 446

18 446

Palielināti izdevumi pasākuma “Infrastruktūras kapacitātes stiprināšanas pasākumu  īstenošana iekšlietu nozarē” ietvaros radiosakaru sistēmas un infrastruktūras atjaunināšanai (MK 07.09.2021. prot.Nr.60 34.§ 2.p.)

-

2 601 518

2 601 518

Palielināti izdevumi pasākuma “Infrastruktūras kapacitātes stiprināšanas pasākumu  īstenošana iekšlietu nozarē” ietvaros Valsts robežsardzes informācijas sistēmas (REIS) attīstībai (MK 07.09.2021. prot.Nr.60 34.§ 2.p.)

-

2 316 370

2 316 370

Ilgtermiņa saistības

1 487 111

1 907 002

419 891

ES prasībām atbilstošu pasu, elektronisko identifikācijas karšu un uzturēšanās atļauju izsniegšana

180 143

182 776

2 633

Ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšana

40 073

40 073

-

Iekšlietu resora informācijas aprites drošības uzlabošana

1 266 895

1 684 153

417 258

Citas izmaiņas

1 190 307

1 296 336

106 029

Samazināti izdevumi pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas  laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam īstenošanai (MK 29.09.2020. prot. Nr.56 51.§)

28 520

-

-28 520

Palielināti izdevumi ERAF projekta “Loģiski vienotais datu centrs” ietvaros izveidoto Iekšlietu ministrijas datu centru programmatūras un infrastruktūras uzturēšanai

-

501 750

501 750

Palielināti izdevumi  Iekšējās drošības fonda projekta „ABC vārtu uzstādīšana Starptautiskajā lidostā “Rīga”” ietvaros izveidotās ABC vārtu sistēmas uzturēšanai ministrijas datu centru programmatūras un infrastruktūras uzturēšanai

-

154 617

154 617

Palielināti izdevumi  ERAF projekta “E-identitātes un e-paraksta risinājumu attīstība” ietvaros izveidotās Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas iekārtu eID karšu un aplokšņu skanēšanai nomaiņai

-

1 200

1 200

Finansējuma pārdale no SM saskaņā ar grozījumiem MK 06.02.2018. instrukcijā Nr.1 (MK 21.09.2021. sēdes prot. Nr.62 13.§) un saskaņā ar uzdoto izdevumu pārskatīšanas ietvaros (MK 24.08.2021. sēdes prot. Nr.57 52.§ 36.p.).                             

-

26 260

26 260

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

1 161 787

612 509

-549 278

Iekšējās līdzekļu pārdales apakšprogrammai 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” Sodu reģistra programmatūras pilnveidošanai – Administratīvās atbildības likuma prasību īstenošanai, izmaiņas (MK 20.08.2019. prot. Nr.35., 26.§ 10.1.p)

1 161 787

612 509

-549 278