Apakšprogrammas mērķis:

  • attīstīt pieejamu un nozares darba tirgus prasībām atbilstošu ārstniecības personu tālākizglītības sistēmu, papildināt veselības aprūpes nozari ar jaunām zināšanām un medicīniskajām tehnoloģijām, nodrošinot pētniecisko projektu konkurētspēju Latvijā un starptautiskajā līmenī, attīstīt lietišķo pētījumu veikšanu.

Galvenās aktivitātes:

  • apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošināta no valsts budžeta finansēto rezidentu apmācība, apstiprinot rezidentu apmācībai paredzēto finanšu līdzekļu apjomu un rezidentu vietu skaitu, organizējot rezidentu izglītību un nodrošinot apmācību saskaņā ar valsts akreditētu studiju programmu, uzņemot rezidentus noteiktās specialitātēs, slēdzot līgumus ar ārstniecības iestādēm par rezidentu apmācību.

Apakšprogrammas izpildītāji: Veselības ministrija (pārskaitot valsts budžeta dotāciju Rīgas Stradiņa universitātei un Latvijas Universitātei), Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs, Valsts asinsdonoru centrs, Slimību profilakses un kontroles centrs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada prognoze 2022. gada prognoze

Nodrošināts nepieciešamais ārstu skaits specialitātēs

No valsts budžeta finansētās rezidentu vietas uz gada sākumu (skaits)

781

837

818

818

818

Rezidentūrā uzņemto ārstu (skaits)

238

200

206

199

199

Rezidentūru pabeigušie speciālisti (skaits)

175

219

200

200

200

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

15 120 235

17 626 022

20354 665

21 832 077

19 854 798

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

2505 787

2728 643

1477 412

-1977 279

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

16,6

15,5

7,3

-9,1

Atlīdzība1euro

230 888

178 311

178 311

178 311

178 311

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

43 284

35 320

37 905

37 905

37 905

Piezīmes.

1 Apakšprogrammā izdevumu atlīdzībai ietvaros tiek nodrošināta budžeta iestādēs apmācāmo rezidentu darba samaksa, kā arī ārstu un cita mācību personāla, kas veic rezidentu apmācību, darba samaksa, ko veido piemaksas esošajiem speciālistiem un atlīdzība piesaistītajiem speciālistiem no universitātēm, līdz ar to apakšprogrammā netiek plānotas amata vietas.

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

2728 643

2728 643

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

2701 185

2701 185

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu starpnozaru prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” īstenošanu atbilstoši priekšlikumam Nr.115 un Nr.70 2.lasījumam

-

2701 185

2701 185

Citas izmaiņas

-

27 458

27 458

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām(apakšprogrammām)

-

27 458

27 458

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu rezidentu apmācību saistībā ar plūsmas pieaugumu, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 33.16.00 “Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana”, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 16.oktobra sēdes protokola Nr.48 35.§ 2.1.1. un 2.1.2.apakšpunktam

-

27 458

27 458