Apakšprogrammas mērķis:

  • attīstīt pieejamu un nozares darba tirgus prasībām atbilstošu ārstniecības personu tālākizglītības sistēmu, papildināt veselības aprūpes nozari ar jaunām zināšanām un medicīniskajām tehnoloģijām, nodrošinot pētniecisko projektu konkurētspēju Latvijā un starptautiskajā līmenī, attīstīt lietišķo pētījumu veikšanu.

Galvenās aktivitātes:

  • apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošināta no valsts budžeta finansēto rezidentu apmācība, apstiprinot rezidentu apmācībai paredzēto finanšu līdzekļu apjomu un rezidentu vietu skaitu, organizējot rezidentu izglītību un nodrošinot apmācību saskaņā ar valsts akreditētu studiju programmu, uzņemot rezidentus noteiktās specialitātēs, slēdzot līgumus ar ārstniecības iestādēm par rezidentu apmācību.

Apakšprogrammas izpildītāji: Veselības ministrija (pārskaitot valsts budžeta dotāciju Rīgas Stradiņa universitātei un Latvijas Universitātei), Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs, Valsts asinsdonoru centrs, Slimību profilakses un kontroles centrs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada  plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Nodrošināts nepieciešamais ārstu skaits specialitātēs

No valsts budžeta finansētās rezidentu vietas uz gada sākumu (skaits)

741

704

837

818

818

Rezidentūrā uzņemto ārstu (skaits)

236

200

200

200

200

Rezidentūru pabeigušie speciālisti (skaits)

178

204

219

200

200

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

9 738 358

9 739 469

17 626 022

17 653 480

17 653 480

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

1 111

7 886 553

27 458

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

0,01

81

0,2

-

Atlīdzība20euro

226 405

230 005

178 311

178 311

178 311

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

53 328

54 396

35 320

35 320

35 320

20Apakšprogrammā izdevumu atlīdzībai ietvaros tiek nodrošināta budžeta iestādēs apmācāmo rezidentu darba samaksa, kā arī ārstu un cita mācību personāla, kas veic rezidentu apmācību, darba samaksa, ko veido piemaksas esošajiem speciālistiem un atlīdzība piesaistītajiem speciālistiem no universitātēm, līdz ar to apakšprogrammā netiek plānotas amata vietas

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

7 886 553

7 886 553

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

7 886 553

7 886 553

Atlīdzības pieauguma nodrošināšanai rezidentiem, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 5.decembra sēdes protokola Nr.60, 30.§ 3.1.2.apakšpunktam

-

2 207 398

2 207 398

Atlīdzības pieauguma nodrošināšanai (ārstniecības personu zemāko mēnešalgas likmes palielināšanai) rezidentiem atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra sēdes protokola Nr.60, 88.§ 5.1.2.apakšpunktam

-

2 226 823

2 226 823

Rezidentūras finansēšanas nodrošināšanai, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta  2019.gada 8.februāra sēdes protokola Nr.6 1.§ 25.punktam

-

479 790

479 790

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

2 972 542

2 972 542

Rezidentu apmācību nodrošināšanai saistībā ar plūsmas pieaugumu, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 33.16.00 “Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana”, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 16.oktobra sēdes protokola Nr.48 35.§ 2. un 4.punktam

-

2 972 542

2 972 542