Apakšprogrammas mērķis:

  • attīstīt pieejamu un nozares darba tirgus prasībām atbilstošu ārstniecības personu tālākizglītības sistēmu, papildināt veselības aprūpes nozari ar jaunām zināšanām un medicīniskajām tehnoloģijām, nodrošinot pētniecisko projektu konkurētspēju Latvijā un starptautiskajā līmenī, attīstīt lietišķo pētījumu veikšanu.

Galvenās aktivitātes:

  • apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošināta no valsts budžeta finansēto rezidentu apmācība, apstiprinot rezidentu apmācībai paredzēto finanšu līdzekļu apjomu un rezidentu vietu skaitu, organizējot rezidentu izglītību un nodrošinot apmācību saskaņā ar valsts akreditētu studiju programmu, uzņemot rezidentus noteiktās specialitātēs, slēdzot līgumus ar ārstniecības iestādēm par rezidentu apmācību.

Apakšprogrammas izpildītāji: Veselības ministrija, pārskaitot valsts budžeta dotāciju Rīgas Stradiņa universitātei un Latvijas Universitātei, Sporta medicīnas valsts aģentūra, Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Nodrošināts nepieciešamais ārstu skaits specialitātēs

No valsts budžeta finansētās rezidentu vietas uz gada sākumu (skaits)

643

679

706

704

704

Rezidentūrā uzņemto ārstu (skaits)

191

200

200

200

200

Rezidentūru pabeigušie speciālisti (skaits)

130

175

204

196

216*

* Ņemot vērā 2016.gadā 20 papildus uzņemtos rezidentus ģimenes (vispārējās prakses) ārsta specialitātē.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

9 733 249

9 738 547

9 738 547

9 738 547

9 738 547

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

5 298

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

0,1

-

-

-

Atlīdzība*, euro

152 025

181 585

229 083

229 083

229 083

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

38 917

48 048

54 177

54 177

54 177

* Apakšprogrammā izdevumu atlīdzībai ietvaros tiek nodrošināta budžeta iestādēs apmācāmo rezidentu darba samaksa, kā arī ārstu un cita mācību personāla, kas veic rezidentu apmācību, darba samaksa, ko veido piemaksas esošajiem speciālistiem un atlīdzība piesaistītajiem speciālistiem no universitātēm, līdz ar to apakšprogrammā netiek plānotas amata vietas.