Apakšprogrammas mērķis:

attīstīt pieejamu un nozares darba tirgus prasībām atbilstošu ārstniecības personu tālākizglītības sistēmu, papildināt veselības aprūpes nozari ar jaunām zināšanām un medicīniskajām tehnoloģijām, nodrošinot pētniecisko projektu konkurētspēju Latvijā un starptautiskajā līmenī, attīstīt lietišķo pētījumu veikšanu.

Galvenās aktivitātes:

tiek nodrošināta no valsts budžeta finansēto rezidentu apmācība, apstiprinot rezidentu apmācībai paredzēto finanšu līdzekļu apjomu un rezidentu vietu skaitu, organizējot rezidentu izglītību un nodrošinot apmācību saskaņā ar valsts akreditētu studiju programmu, uzņemot rezidentus noteiktās specialitātēs, slēdzot līgumus ar ārstniecības iestādēm par rezidentu apmācību.

Apakšprogrammas izpildītāji: Veselības ministrija (pārskaitot valsts budžeta dotāciju Rīgas Stradiņa universitātei un Latvijas Universitātei), Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs, Valsts asinsdonoru centrs, Slimību profilakses un kontroles centrs.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Nodrošināts nepieciešamais ārstu skaits specialitātēs

No valsts budžeta finansētās rezidentu vietas uz gada sākumu (skaits)

837

818

 

849

849

849

Rezidentūrā uzņemto ārstu (skaits)

222

206

223

216

200

Rezidentūru pabeigušie speciālisti (skaits)

210

200

210

210

210

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

19 690 254

20 354 665

30 478 705

28 501 426

28 501 426

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

664 411

10 124 040

-1 977 279

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

3,4

49,7

- 6,5

-

Atlīdzība1, euro

133 667

178 311

178 217

178 217

178 217

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

25 372

37 905

50 608

50 608

50 608

Piezīmes.
1 Apakšprogrammā izdevumu atlīdzībai ietvaros tiek nodrošināta budžeta iestādēs apmācāmo rezidentu darba samaksa, kā arī ārstu un cita mācību personāla, kas veic rezidentu apmācību, darba samaksa, ko veido piemaksas esošajiem speciālistiem un atlīdzība piesaistītajiem speciālistiem no universitātēm, līdz ar to apakšprogrammā netiek plānotas amata vietas.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

2 701 279

12 825 319

10 124 040

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

  7 313 139

7 313 139

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu starpnozaru prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” īstenošanu (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 3.punkts)

-

7 313 139

 

7 313 139

 

Citas izmaiņas

2 701 279

5 512 180

2 810 901

Samazināti izdevumi 2020.-2022. gada starpnozaru prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” īstenošanai atbilstoši priekšlikumam Nr.115 un Nr.70 likumprojekta “Par valsts budžetu 2020. gadam” 2.lasījumam

2 701 185

 

-

 

-2 701 185

 

Rezidentūras finansēšanas nodrošināšanai, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums” (MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 25.punkts)

-

4 178 597

4 178 597

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)

94

 

-

 

-94

 

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

1 333 583

1 333 583

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu rezidentu darba samaksas pieaugumu 20% apmērā, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 33.16.00 “Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana”

-

1 333 583

1 333 583