Apakšprogrammas mērķis:

attīstīt pieejamu un nozares darba tirgus prasībām atbilstošu ārstniecības personu tālākizglītības sistēmu, papildināt veselības aprūpes nozari ar jaunām zināšanām un medicīniskajām tehnoloģijām, nodrošinot pētniecisko projektu konkurētspēju Latvijā un starptautiskajā līmenī, attīstīt lietišķo pētījumu veikšanu.

Galvenās aktivitātes:

tiek nodrošināta no valsts budžeta finansēto rezidentu apmācība, apstiprinot rezidentu apmācībai paredzēto finanšu līdzekļu apjomu un rezidentu vietu skaitu, organizējot rezidentu izglītību un nodrošinot apmācību saskaņā ar valsts akreditētu studiju programmu, uzņemot rezidentus noteiktās specialitātēs, slēdzot līgumus ar ārstniecības iestādēm par rezidentu apmācību.

Apakšprogrammas izpildītāji: Veselības ministrija (pārskaitot valsts budžeta dotāciju Rīgas Stradiņa universitātei un Latvijas Universitātei), Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs, Valsts asinsdonoru centrs, Slimību profilakses un kontroles centrs.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Nodrošināts nepieciešamais ārstu skaits specialitātēs

No valsts budžeta finansētās rezidentu vietas uz gada sākumu (skaits)

844

849

900

890

890

Rezidentūrā uzņemto ārstu (skaits)

231

223

214

217

250

Rezidentūru pabeigušie speciālisti (skaits)

198

210

259

239

215

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

21 687 934

30 478 705

35 514 939

36 505 880

37 466 699

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

8 790 771

5 036 234

990 941

960 819

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

40,5

16,5

2,8

2,6

Atlīdzība1, euro

174 059

178 217

276  979

276  979

276  979

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

27 481

50 608

37 752

37 752

37 752

Piezīmes.

1 Apakšprogrammā izdevumu atlīdzībai ietvaros tiek nodrošināta budžeta iestādēs apmācāmo rezidentu darba samaksa, kā arī ārstu un cita mācību personāla, kas veic rezidentu apmācību, darba samaksa, ko veido piemaksas esošajiem speciālistiem un atlīdzība piesaistītajiem speciālistiem no universitātēm, līdz ar to apakšprogrammā netiek plānotas amata vietas.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 977 279

7 013 513

5 036 234

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

7 013 513

7 013 513

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu starpnozaru prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” īstenošanu (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2. p.)

-

1 145 722

1 145 722

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu prioritārā pasākuma “Rezidentu apmācības nodrošināšana” īstenošanu (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2. punkts)

-

266 735

266 735

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu prioritārā pasākuma “Darba samaksas nodrošināšana rezidentiem, kuru rezidentūras studijas netiek apmaksātas no valsts budžeta līdzekļiem” īstenošanu (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2. punkts)

-

5 601 056

5 601 056

Citas izmaiņas

1 977 279

-

-1 977 279

Izdevumu samazinājums, ņemot vērā, ka rezidentūras finansēšanas nodrošināšanai, pārdalot finansējumu no 74. budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, finansējuma apmērs atšķīrās pa gadiem (MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 25. punkts)

1 977 279

-

-1 977 279