Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt augstākās izglītības studiju programmu kvalitāti, konkurētspēju un attīstību kopējā Eiropas augstākās izglītības telpā, vienlaicīgi veicinot augsti kvalificētu speciālistu pieaugumu valstī.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošinātas no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansētas studiju vietas 10 augstskolās, saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumiem Nr.994 „Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem”.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija un augstskolas.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Finansējuma no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem nodrošināšana studiju vietām

No valsts budžeta finansētas studiju vietas (skaits)

15 903

15 813

15 813

15 813

15 813

Absolventi ar grādu vai kvalifikāciju

Absolventi par valsts budžeta līdzekļiem akadēmiskajā gadā (skaits)

4 156

4 010

4 010

4 010

4 010

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

48 339 030

48833 133

48 754 996

48676 858

48676 858

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

494 103

-78 137

-78 138

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1,0

-0,2

-0,2

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

78 137

-

-78 137

t. sk.:

Citas izmaiņas

78 137

-

-78 137

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām(apakšprogrammām)

78 137

-

-78 137

Veikta līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 03.05.00 “Snieguma finansējums augstskolu stratēģisko mērķu īstenošanai”, atbilstoši MK 16.05.2017. sēdes protokola Nr.25 30.§ 2.punktā noteiktajam, lai nodrošinātu snieguma finansējumu augstskolu stratēģisko mērķu īstenošanai.

78 137

-

-78 137