Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt augstākās izglītības studiju programmu kvalitāti, konkurētspēju un attīstību kopējā Eiropas augstākās izglītības telpā, vienlaicīgi veicinot augsti kvalificētu speciālistu pieaugumu valstī.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošinātas no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansētas studiju vietas 10 augstskolās, saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 12.decembra noteikumiem Nr.994 „Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem”.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija un augstskolas.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017.gads (izpilde)

2018.gada     plāns

2019.gada plāns

2020.gada prognoze

2021.gada prognoze

Finansējuma no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem nodrošināšana studiju vietām

No valsts budžeta finansētas studiju vietas (skaits)

15 865

15 925

15 8135

15 8135

15 8135

Absolventi ar grādu vai kvalifikāciju

Absolventi par valsts budžeta līdzekļiem akadēmiskajā gadā (skaits)

4 179

4 010

4 010

4 010

4 010

5 Valsts budžeta finansēto studiju vietu samazinājums saistīts ar pārdali dārgākām programmām no pamatlīmeņa (koledžas, bakalaura) studijām uz augstāka līmeņa studijām (maģistra, doktora)

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada     plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

46 762 392

48 333 856

48 833 133

48 754 996

48 676 858

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 571 464

499 277

-78 137

-78 138

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3,4

1,0

-0,2

-0,2

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 297 095

1 796 372

499 277

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

551 203

-

-551 203

Studiju programmu sagatavošana nākamā posma akreditācijai, prioritāri STEM un pedagoģijas jomā.

551 203

-

-551 203

 

Citas izmaiņas

745 892

1 796 372

1 050 480

IZM padotībā esošo augstākās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas palielinājums.

-

1 796 372

1 796 372

Pārdale uz Kultūras ministriju, lai atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 3.aprīļa rīkojuma Nr.164 19.punktam, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija nodrošinātu pārņemto Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas studiju programmu īstenošanu

14 543

-

-14 543

Informatīvās telpas drošībai kritiski nepieciešamo pasākumu

īstenošanai atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 31.augusta sēdes

protokola Nr.43 4.§ 13.punktam

95 384

-

-95 384

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

635 965

-

-635 965

Veikta līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammas 03.05.00 “Augstskolas”, atbilstoši MK 16.05.2017. sēdes protokola Nr.25 30.§ 2.punktā noteiktajam, lai nodrošinātu snieguma finansējumu augstskolu stratēģisko mērķu īstenošanai.

78 138

-

-78 138

Veikta līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 05.01.00, lai nodrošinātu finansējumu Latvijas Universitātes Akadēmiskai bibliotēkai 2019.gadā

557 827

-

-557 827