Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt augstākās izglītības studiju programmu kvalitāti, konkurētspēju un attīstību kopējā Eiropas augstākās izglītības telpā, vienlaicīgi veicinot augsti kvalificētu speciālistu pieaugumu valstī.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošinātas no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansētas studiju vietas 10 augstskolās, saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 12.decembra noteikumiem Nr.994 „Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem”.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija un augstskolas.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Finansējuma no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem nodrošināšana studiju vietām

No valsts budžeta finansētas studiju vietas (skaits)

16 041

16 041

15 925*

15 925*

15 925*

Absolventi ar grādu vai kvalifikāciju

Absolventi par valsts budžeta līdzekļiem akadēmiskajā gadā (skaits)

4 635

4 600

4 010

4 010

4 010

* valsts budžeta finansētas studiju vietu samazinājums saistīts ar pārdali Kultūras ministrijai, sakarā ar pārņemto Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas studiju programmu īstenošanu, atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 3.aprīļa rīkojuma Nr.164 19.punktam un ar pārdali uz jaunizveidoto budžeta apakšprogrammu 03.05.00, atbilstoši MK 16.05.2017. sēdes protokola Nr.25 30.§ 2.punktā noteiktajam jauna otrā pīlāra rādītāja finansēšanai.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada     plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

44 665 152

46 571 524

48 333 856

49 390 960

49 312 823

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 906 372

1 762 332

1 057 104

-78 137

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4,3

3,8

2,2

-0,2

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

772 634

2 534 966

1 762 332

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

2 534 966

2 534 966

IZM padotībā esošo augstākās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas palielinājums.

-

1 796 371

 

1 796 371

 

Studiju programmu sagatavošana nākamā posma akreditācijai, prioritāri STEM un pedagoģijas jomā.

-

551 203

551 203

Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmes paaugstināšana par 0,5%.

-

187 392

187 392

Vienreizēji pasākumi

272 000

-

-272 000

Izdevumi Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Āzijas studiju nodaļai Arābu valodas un kultūras studijām.

40 000

-

-40 000

 

Izdevumi Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Dienesta viesnīcas renovācijas projekta realizācijai.

200 000

-

-200 000

Izdevumi Rīgas Tehniskās universitātes Inženiervidusskolas laboratorijas izveidei.

32 000

-

-32 000

Citas izmaiņas

500 634

-

-500 634

Veikta līdzekļu pārdale uz Kultūras ministriju, lai atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 3.aprīļa rīkojuma Nr.164 19.punktam, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija nodrošinātu pārņemto Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas studiju programmu īstenošanu.

367 469

-

-367 469

 

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

133 165

-

-133 165

Veikta līdzekļu pārdale uz jaunizveidoto budžeta apakšprogrammu 03.05.00, atbilstoši MK 16.05.2017. sēdes protokola Nr.25 30.§ 2.punktā noteiktajam jauna otrā pīlāra rādītāja finansēšanai.

78 137

-

-78 137

Veikta līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 05.12.00, lai nodrošinātu finansējumu jaunajai valsts pētījumu programmai latviešu, latgaliešu un lībiešu valodu izpētei un attīstībai (saskaņā ar MK 2017.gada 28.augusta sēdes protokola Nr.41 1.§ 5.punktu).

55 028

-

-55 028