Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt augstākās izglītības studiju programmu kvalitāti, konkurētspēju un attīstību kopējā Eiropas augstākās izglītības telpā vienlaicīgi veicinot augsti kvalificētu speciālistu pieaugumu valstī.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošinātas no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansētas studiju vietas 13 augstskolās, saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 12.decembra noteikumiem Nr.994 „Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem”;
  2. augstskolas par valsts budžeta līdzekļiem akadēmiskajā gadā beidz 4 600 absolventi.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija un augstskolas.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Finansējuma no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem nodrošināšana studiju vietām

No valsts budžeta finansētas studiju vietas (skaits)

18 927

16 041*

16 041

16 041

16 041

Absolventi ar grādu vai kvalifikāciju

Absolventi par valsts budžeta līdzekļiem akadēmiskajā gadā (skaits)

-

4 642

4 600

4 600

4 010

* 2016.gada izpilde

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

45 887 669

44 605 152

46 571 524

46 299 524

46 204 140

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1 282 517

1 966 372

-272 000

-95 384

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-2,8

4,4

-0,6

-0,2

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

102 000

2 068 372

1 966 372

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

668 372

668 372

2016.gada 1.septembrī uzsāktās pedagogu darba samaksas reformas nodrošināšana.

-

396 372

396 372

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Dienesta viesnīcas renovācijas projekta realizācijai.

-

200 000

200 000

Rīgas Tehniskās universitātes RTU Inženiervidusskolas laboratorijas izveidei.

-

32 000

32 000

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Āzijas studiju nodaļai Arābu valodas un kultūras studijām.

-

40 000

40 000

Vienreizēji pasākumi

102 000

-

-102 000

Samazināti izdevumi Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Āzijas studiju nodaļai Arābu valodas un kultūras studijām.

22 000

-

-22 000

Samazināti izdevumi Rēzeknes augstskolai augstas veiktspējas divu datorlaboratoriju izveidei.

80 000

-

-80 000

Citas izmaiņas

-

1 400 000

1 400 000

Veikta līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 03.04.00 "Studējošo un studiju kreditēšana" (procentu izdevumiem), lai atbilstoši MK 01.11.2016. sēdē pieņemtajam lēmumam nodrošinātu 2016.gada 1.septembrī uzsākto pedagogu darba samaksas reformu.

-

1 400 000

1 400 000