Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt augstākās izglītības studiju programmu kvalitāti, konkurētspēju un attīstību kopējā Eiropas augstākās izglītības telpā, vienlaicīgi veicinot augsti kvalificētu speciālistu pieaugumu valstī.

Galvenās aktivitātes:

nodrošinātas no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansētas studiju vietas 10 augstskolās, saskaņā ar MK 2006. gada 12. decembra noteikumiem Nr. 994 „Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem”.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija un augstskolas.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019 .gads (izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Finansējuma no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem nodrošināšana studiju vietām

No valsts budžeta finansētas studiju vietas (skaits)

15 807

15 813

15 942

15 942

15 942

Absolventi ar grādu vai kvalifikāciju

Absolventi par valsts budžeta līdzekļiem akadēmiskajā gadā (skaits)

5 550

4 010

4 010

4 010

4 010

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019 .gads (izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

49 525 332

48 754 996

54 470 945

52 490 900

52 365 900

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-770 336

5 715 949

-1 980 045

-125 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1,6

11,7

-3,6

-0,2

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

78 138

5 794 087

5 715 949

t.sk.:

Prioritārie pasākumi

-

3 441 048

3 441 048

Akadēmiskā personāla minimālo atlīdzības likmju paaugstināšana saskaņā ar pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku

-

3 441 048

3 441 048

Vienreizēji pasākumi

-

1 855 045

1 855 045

Stipendiju apmēra un skaita palielinājums pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas), bakalaura un maģistra līmeņa studijām Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošajām koledžām un augstskolām (Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai 2021. gadam saskaņā ar MK 02.09.2020. sēdes protokola Nr. 51 55.§ 2. punktu).

-

1 855 045

1 855 045

Citas izmaiņas

78 138

497 994

419 856

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

78 138

497 994

419 856

Veikta līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 03.05.00 “Snieguma finansējums augstskolu stratēģisko mērķu īstenošanai”,, lai nodrošinātu finansējumu 100 budžeta vietām jaunās studiju programmas “Darba vidē balstīta studiju programma pedagogu sagatavošanai” īstenošanai.

-

234 413

234 413

Veikta līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 03.05.00 “Snieguma finansējums augstskolu stratēģisko mērķu īstenošanai”, atbilstoši MK 16.05.2017. sēdes protokola Nr. 25 30.§ 2. punktā

noteiktajam, lai nodrošinātu snieguma finansējumu augstskolu stratēģisko mērķu īstenošanai.

78 138

-

-78 138

Veikta līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 03.11.00. "Koledžas", lai nodrošinātu finansējumu budžeta vietām studiju programmā “Sociālais darbs un sociālā rehabilitācija” Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā un studiju programmā “Māszinības” Latvijas Universitātē.

-

247 994

247 994

Veikta līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 03.11.00. "Koledžas", lai nodrošinātu finansējumu 100 budžeta vietām jaunās studiju programmas “Darba vidē balstīta studiju programma pedagogu sagatavošanai” īstenošanai.

-

15 587

15 587