Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt augstākās izglītības studiju programmu kvalitāti, konkurētspēju un attīstību kopējā Eiropas augstākās izglītības telpā, vienlaicīgi veicinot augsti kvalificētu speciālistu pieaugumu valstī.

Galvenās aktivitātes:

nodrošinātas no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansētas studiju vietas 10 augstskolās saskaņā ar MK 2006. gada 12. decembra noteikumiem Nr. 994 „Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem”.

Apakšprogrammas izpildītājs: IZM un augstskolas.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Finansējuma no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem nodrošināšana studiju vietām

No valsts budžeta finansētas studiju vietas (skaits)

15 942

15 942

16 097

16 097

16 097

Absolventi ar grādu vai kvalifikāciju

Absolventi par valsts budžeta līdzekļiem akadēmiskajā gadā (skaits)

4 640

4 010

4 010

4 010

4 010

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

49 331 106

54 470 945

56 369 145

56 926 972

56 926 972

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5 139 839

1 898 200

557 827

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

10,4

3,5

1,0

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

                 Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 980 045

3 878 245

1 898 200

t.sk.:

Prioritārie pasākumi

-

3 796 192

3 796 192

Stipendijas apmēra un skaita palielināšana

-

1 545 379

1 545 379

Konceptuālā ziņojuma “Par māsas profesijas turpmāko attīstību” ieviešana

-

2 250 813

2 250 813

Vienreizēji pasākumi

1 855 045

-

-1 855 045

Stipendiju apmēra un skaita palielinājums pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas), bakalaura un maģistra līmeņa studijām IZM padotībā esošajām koledžām un augstskolām (Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai 2021. gadam saskaņā ar MK 02.09.2020. sēdes protokola Nr. 51 55.§ 2. punktu)

1 855 045

-

-1 855 045

Citas izmaiņas

125 000

82 053

-42 947

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

125 000

82 053

-42 947

Izdevumi veiktajai līdzekļu pārdalei no budžeta apakšprogrammas 03.05.00 “Snieguma finansējums augstskolu stratēģisko mērķu īstenošanai”,, lai nodrošinātu finansējumu 100 budžeta vietām jaunās studiju programmas “Darba vidē balstīta studiju programma pedagogu sagatavošanai” īstenošanai

109 413

-

-109 413

Finansējums, kas 2021. gadā tika pārdalīts no budžeta apakšprogrammas 03.11.00. “Koledžas”, lai nodrošinātu finansējumu 100 budžeta vietām jaunās studiju programmas “Darba vidē balstīta studiju programma pedagogu sagatavošanai” īstenošanai

15 587

-

-15 587

Veikta līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 03.05.00 “Snieguma finansējums augstskolu stratēģisko mērķu īstenošanai”, lai nodrošinātu darba vidē balstītās 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Skolotājs” īstenošanu

-

82 053

82 053