Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt tiesu iestāžu attīstību atbilstoši mūsdienu tehnoloģiskajām iespējām, veicināt tiesas pieejamību sabiedrībai, stiprināt tiesu iestāžu kapacitāti un paaugstināt to darba efektivitāti.

Galvenās aktivitātes:

  1. tiesu iestāžu modernizēšana un e-pakalpojumu attīstīšana;
  2. tiesu informatīvās sistēmas, Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas un Izpildu lietu reģistra attīstīšana;
  3. tiesu iestāžu cilvēkresursu kapacitātes un materiāltehniskās bāzes stiprināšana;
  4. atbalsta sniegšana efektīvam tiesu iestāžu ikdienas darbam.

Apakšprogrammas izpildītājs: Tiesu administrācija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gada (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Nodrošināta labas pārvaldības principa realizācija tiesas darba organizācijā

Tiesu un zemesgrāmatu nodaļu apmierinātības līmenis ar Tiesu administrācijas sniegtajām atbalsta funkcijām (%)

78,6

83,1

84,0

84,0

84,3

Saņemto sūdzību īpatsvars no kopējā tiesu darbinieku skaita (%)

1,37

1,0

1,0

1,0

1,0

Pilnveidota Tiesu informatīvās sistēmas (TIS) funkcionalitāte

Atrisināto problēmziņojumu skaits gada laikā (īpatsvars % pret visiem saņemtajiem problēmpaziņojumiem)

95,4

95,0

95,0

95,0

95,3

Pielāgota VVDZ sistēma vienkāršoto procedūru īstenošanai

Apstrādāto elektronisko paziņojumu skaits (tūkst.)

24

24

20

20

20

Pilnveidota Izpildu lietu reģistra (ILR) informācijas sistēma

Atrisināto problēmziņojumu skaits gada laikā (īpatsvars % pret visiem saņemtajiem problēmpaziņojumiem)

98,0

95,0

95,0

95,0

95,0

Organizēto elektronisko izsoļu skaits E-izsoļu portālā

3 881

5 200

4000

4300

4500

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

4269406

4101650

4105201

4105201

4105201

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-167756

3551

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-3,9

0,1

-

-

Atlīdzība, euro

2050269

2050184

2050184

2050184

2050184

Vidējais amata vietu skaits gadā

88

90

90

90

90

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1941

1898

1898

1898

1898

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

612

-

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

-

3551

3551

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

3551

3551

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām(apakšprogrammām)

-

3551

3551

Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 73.07.00 „Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti (2014-2020)”, kas ar likumu „Par valsts budžetu 2019.gadam” tika pārdalīti, lai nodrošinātu Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Valsts administrācija" projekta "E-pierādījumu dzīves cikls" īstenošanu 2019.gadā

-

3551

3551