Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt tiesu iestāžu attīstību atbilstoši mūsdienu tehnoloģiskajām iespējām, veicināt tiesas pieejamību sabiedrībai, stiprināt tiesu iestāžu kapacitāti un paaugstināt to darba efektivitāti.

Galvenās aktivitātes:

  1. tiesu iestāžu modernizēšana un e-pakalpojumu attīstīšana;
  2. tiesu informatīvās sistēmas, Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas un Izpildu lietu reģistra attīstīšana;
  3. tiesu iestāžu cilvēkresursu kapacitātes un materiāltehniskās bāzes stiprināšana;
  4. atbalsta sniegšana efektīvam tiesu iestāžu ikdienas darbam.

Apakšprogrammas izpildītājs: Tiesu administrācija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gada (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Nodrošināta labas pārvaldības principa realizācija tiesas darba organizācijā

Tiesu un zemesgrāmatu nodaļu apmierinātības līmenis ar Tiesu administrācijas sniegtajām atbalsta funkcijām (%)

89,0

83,1

83,1

84,0

84,0

Saņemto sūdzību īpatsvars no kopējā tiesu darbinieku skaita (%)

0,54

1,0

1,0

1,0

1,0

Pilnveidota Tiesu informatīvās sistēmas (TIS) funkcionalitāte

Atrisināto problēmziņojumu skaits gada laikā (īpatsvars % pret visiem saņemtajiem problēmpaziņojumiem)

89,0

95,0

95,0

95,0

95,0

Pielāgota VVDZ sistēma vienkāršoto procedūru īstenošanai

Apstrādāto elektronisko paziņojumu skaits (tūkst.)

20

23

24

24

24

Pilnveidota Izpildu lietu reģistra (ILR) informācijas sistēma

Atrisināto problēmziņojumu skaits gada laikā (īpatsvars % pret visiem saņemtajiem problēmpaziņojumiem)

97,0

95,0

95,0

95,0

95,0

Organizēto elektronisko izsoļu skaits E-izsoļu portālā

4 911

5 200

5 200

5 200

5 200

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

4 354 365

4 496 571

4 101 650

4 105 201

4 105 201

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

142 206

-394 921

3 551

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3,3

-8,8

0,1

-

Atlīdzība, euro

1 817 061

2 001 819

2 050 184

2 050 184

2 050 184

Vidējais amata vietu skaits gadā

90

90

90

90

90

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 682

1 854

1 898

1 898

1 898

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

601 696

206 775

-394 921

t. sk.:

Citas izmaiņas

601 696

206 775

-394 921

1. Samazināti izdevumi 2018.gadā īstenotajam prioritārajam pasākumam "Datu apmaiņas risinājuma izstrāde informācijas apmaiņai par reģistrētajiem nodrošinājuma līdzekļiem"

42 350

-

-42 350

2. Samazināti izdevumi 2018.gadā īstenotajam prioritārajam pasākumam "Izpildu lietu reģistra tehnoloģisko resursu paplašināšana"

136 075

-

-136 075

3. Samazināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem saistībā ar to, ka Elektronisko izsoļu vietnēs izsoļu dalībnieku skaits ir mazāks kā plānots un kreditēšanas pakalpojumu sniedzēju un kredītinformācijas biroja ieinteresētība informācijas saņemšanai no Izpildu lietu reģistra fizisko un juridisko personu kredītspējas vērtēšanai tika pārvērtēta

419 720

-

-419 720

4. Palielināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem saistībā ar  Ministru kabineta noteikumiem Nr.343 "Tiesu administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis" , lai nodrošinātu maksas pakalpojumu sniegšanu, ievērojot 2017. gada 20.jūnija Ministru kabineta  sēdē (protokola Nr.31 14.§) nolemto

-

152 075

152 075

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

3 551

54 700

51 149

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 06.03.00 "Maksātnespējas procesa pārvaldība", lai nodrošinātu Elektroniskās maksātnespējas uzraudzības sistēmas (EMUS), rindas un risku vadības sistēmas attīstību.

-

54 700

54 700

Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 73.07.00 "Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti (2014-2020)", lai nodrošinātu Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Valsts administrācija"  projekta "E-pierādījumu dzīves cikls" īstenošanu

3 551

-

-3 551