Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt tiesu iestāžu attīstību atbilstoši mūsdienu tehnoloģiskajām iespējām, veicināt tiesas pieejamību sabiedrībai, stiprināt tiesu iestāžu kapacitāti un paaugstināt to darba efektivitāti.

Galvenās aktivitātes:

  1. tiesu iestāžu modernizēšana un e-pakalpojumu attīstīšana;
  2. tiesu informatīvās sistēmas, Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas un Izpildu lietu reģistra attīstīšana;
  3. tiesu iestāžu cilvēkresursu kapacitātes un materiāltehniskās bāzes stiprināšana;
  4. atbalsta sniegšana efektīvam tiesu iestāžu ikdienas darbam.

Apakšprogrammas izpildītājs: Tiesu administrācija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Nodrošināta labas pārvaldības principa realizācija tiesas darba organizācijā

Tiesu un zemesgrāmatu nodaļu apmierinātības līmenis ar Tiesu administrācijas sniegtajām atbalsta funkcijām (%)

86,0

83,0

83,1

83,1

84,0

Saņemto sūdzību īpatsvars no kopējā tiesu darbinieku skaita (%)

0,88

2,0

1,0

1,0

1,0

Pilnveidota Tiesu informatīvās sistēmas (TIS) funkcionalitāte

Atrisināto problēmziņojumu skaits gada laikā (īpatsvars % pret visiem saņemtajiem problēmpaziņojumiem)

91,9

92,0

95,0

95,0

95,0

Pielāgota VVDZ sistēma vienkāršoto procedūru īstenošanai

Apstrādāto elektronisko paziņojumu skaits (tūkst.)

23

22

23

24

24

Pilnveidota Izpildu lietu reģistra (ILR) informācijas sistēma

Atrisināto problēmziņojumu skaits gada laikā (īpatsvars % pret visiem saņemtajiem problēmpaziņojumiem)

92,0

95,0

95,0

95,0

95,0

Organizēto elektronisko izsoļu skaits E-izsoļu portālā

6 570

6 410

5 200

5 200

5 200

Veikto pielāgojumu skaits ILR

-

-

2

-

-

Nodrošināts datu apmaiņas risinājums informācijas apmaiņai par reģistrētajiem nodrošinājuma līdzekļiem

Izstrādāto papildinājumu skaits TA uzturētajās informācijas sistēmās - Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā un Tiesu informatīvajā sistēmā

-

-

2

-

-

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

3 621 169

4 194 338

4 496 571

4 470 221

4 470 221

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

573 169

302 233

-26 350

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

15,8

7,2

-0,6

-

Atlīdzība, euro

1 696 179

1 817 061

2 001 819

2 050 184

2 050 184

Vidējais amata vietu skaits gadā

88

90

90

90

90

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 606

1 682

1 854

1 898

1 898

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

511 000

813 233

302 233

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

178 425

178 425

1. Datu apmaiņas risinājuma izstrāde informācijas apmaiņai par reģistrētajiem nodrošinājuma līdzekļiem

-

42 350

42 350

2. Izpildu lietu reģistra tehnoloģisko resursu paplašināšana

-

136 075

136 075

Citas izmaiņas

511 000

634 808

123 808

1. Samazināti izdevumi no plānotā maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma uz 2017.gada 1.janvāri, kas ar likumu „Par valsts budžetu 2017.gadam" tika novirzīts, lai nodrošinātu Microstrategy statistikas datu moduļa izstrādi, Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā sasaistes ar e-adreses kontu izveidošanu un pāreju uz Microsoft Office 365 mākoņpakalpojumu

511 000

-

-511 000

2. Palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai, atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta prot. Nr.40 43.§ 8.punktā noteiktajam

-

2 916

2 916

3. Palielināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem saistībā ar 2017.gada 20.jūnijā Ministru kabineta sēdē apstiprinātajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr.343 "Tiesu administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis", lai nodrošinātu maksas pakalpojumu sniegšanu, ievērojot 2017. gada 20.jūnija Ministru kabineta  sēdē (protokola Nr.31 14.§) nolemto

-

631 892

631 892