Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt tiesu iestāžu attīstību atbilstoši mūsdienu tehnoloģiskajām iespējām, veicināt tiesas pieejamību sabiedrībai, stiprināt tiesu iestāžu kapacitāti un paaugstināt to darba efektivitāti.

Galvenās aktivitātes:

  1. tiesu iestāžu modernizēšana un e-pakalpojumu attīstīšana;
  2. tiesu informatīvās sistēmas, Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas un Izpildu lietu reģistra attīstīšana;
  3. tiesu iestāžu cilvēkresursu kapacitātes un materiāltehniskās bāzes stiprināšana;
  4. atbalsta sniegšana efektīvam tiesu iestāžu ikdienas darbam.

Apakšprogrammas izpildītājs: Tiesu administrācija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Nodrošināta labas pārvaldības principa realizācija tiesas darba organizācijā

Tiesu un zemesgrāmatu nodaļu apmierinātības līmenis ar Tiesu administrācijas sniegtajām atbalsta funkcijām (%)

81,0

83,0

83,0

83,1

83,1

Saņemto sūdzību īpatsvars no kopējā tiesu darbinieku skaita (%)

0,95

2,0

2,0

2,0

2,0

Pilnveidota Tiesu informatīvās sistēmas (TIS) funkcionalitāte

Atrisināto problēmziņojumu skaits gada laikā (īpatsvars % pret visiem saņemtajiem problēmpaziņojumiem)

87

90

92

95

95

Pielāgota VVDZ sistēma vienkāršoto procedūru īstenošanai

No VZD papīra formā saņemto dokumentu īpatsvars (%)

25

1

1

1

1

Apstrādāto elektronisko paziņojumu skaits (tūkst.)

-

21

22

22

21

Pilnveidota Izpildu lietu reģistra (ILR) informācijas sistēma

Atrisināto problēmziņojumu skaits gada laikā (īpatsvars % pret visiem saņemtajiem problēmpaziņojumiem)

87

95

95

95

95

Organizēto elektronisko izsoļu skaits E-izsoļu portālā

3 135

5 789

6 410

6 410

6 410

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

3 346 981

3 374 835

4 194 338

3 683 338

3 683 338

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

27 854

819 503

-511 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,8

24,3

-12,2

-

Atlīdzība, euro

1 558 670

1 658 453

1 817 061

1 817 061

1 817 061

Vidējais amata vietu skaits gadā

87

88

90*

90

90

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 493

1 571

1 682

1 682

1 682

*Pārdalītas 2 amata vietas no apakšprogrammas 03.02.00 “Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas”, lai nodrošinātu elektronisko izsoļu vietnes uzturēšanu sakarā ar to, ka ar 2016.gada 1.janvāri papildus zvērinātu tiesu izpildītāju nekustamo īpašumu izsoļu publicēšanai jānodrošina maksātnespējas procesa administratoru nekustamo īpašumu izsoļu publicēšana elektronisko izsoļu vietnē

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

97 562

917 065

819 503

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

148 400

148 400

Palielināti izdevumi zemāko mēneša darba algu izlīdzināšanai ar 2017.gada 1.janvāri saskaņā ar 2016. Gada 18.augusta Ministru kabineta  sēdē (protokola Nr.41 5.§ 22.punkts) nolemto

-

148 400

148 400

Citas izmaiņas

97 562

768 665

671 103

Palielināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, lai veiktu izpildu lietu reģistra elektronisko izsoļu moduļa lietošanas administrēšanu

-

256 300

256 300

Palielināti izdevumi no ieņēmumu no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2017. Gada 1. Janvāri izmantošanai 2017. Gadā, lai nodrošinātu Microstrategy statistikas datu moduļa izstrādi, Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā sasaistes ar e-adreses kontu izveidošanu un pāreju uz Microsoft Office 365 mākoņpakalpojumu

-

511 000

511 000

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

97 562

1 365

-96 197

Iekšējā līdzekļu pārdale uz programmu 97.00.00 „Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai nodrošinātu centralizētu tieslietu resora korporatīvā datu tīkla un balss pārraides tīkla uzturēšanu

8 522

­-

-8 522

Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 73.07.00 „Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti (2014-2020)”, kas ar likumu „Par valsts budžetu 2016.gadam” tika pārdalīti, lai nodrošinātu Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” projekta „Pieredzes apmaiņa par efektīvu tiesu darbu” īstenošanu 2016.gadā

-

1 365

1 365

Iekšējā līdzekļu pārdale uz programmu 97.00.00 „Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai nodrošinātu tieslietu resora korporatīvā datu un balss pārraides tīkla pārvaldības, vienotās grāmatvedības un personāla vadības sistēmas centralizētu administrēšanu, ievērojot 2016.gada 23.novembra Saeimā otrajā lasījumā atbalstītos priekšlikumus, izskatot likumprojektu "Par valsts budžetu 2017.gadam"

89 040

-

-89 040