Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt tiesu iestāžu attīstību atbilstoši mūsdienu tehnoloģiskajām iespējām, veicināt tiesas pieejamību sabiedrībai, stiprināt tiesu iestāžu kapacitāti un paaugstināt to darba efektivitāti.

Galvenās aktivitātes:

  1. tiesu iestāžu modernizēšana un e-pakalpojumu attīstīšana;
  2. tiesu informatīvās sistēmas, Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas un Izpildu lietu reģistra attīstīšana;
  3. tiesu iestāžu cilvēkresursu kapacitātes un materiāltehniskās bāzes stiprināšana;
  4. atbalsta sniegšana efektīvam tiesu iestāžu ikdienas darbam.

Apakšprogrammas izpildītājs: Tiesu administrācija.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019.gada (izpilde)

2020.gada plāns

2021.gada plāns

2022.gada prognoze

2023.gada prognoze

Nodrošināta labas pārvaldības principa realizācija tiesas darba organizācijā 

Tiesu un zemesgrāmatu nodaļu apmierinātības līmenis ar Tiesu administrācijas sniegtajām atbalsta funkcijām (%)1

79,5

84,0

-

-

-

Tiesu apmierinātības līmenis ar Tiesu administrācijas sniegtajām atbalsta funkcijām (%)2

-

-

84,0

84,3

84,3

Saņemto sūdzību īpatsvars no kopējā tiesu darbinieku skaita (%)

0,5

1,0

1,0

1,0

0,5

Pilnveidota Tiesu informatīvās sistēmas (TIS) funkcionalitāte 

Atrisināto problēmziņojumu īpatsvars gada laikā pret visiem saņemtajiem problēmpaziņojumiem (%)

97,3

95,0

95,0

95,3

95,0

Pielāgota VVDZ sistēma vienkāršoto procedūru īstenošanai 

Apstrādāti elektroniskie paziņojumi (skaits tūkst.)

14,3

20

14

14

13

Pilnveidota Izpildu lietu reģistra (ILR) informācijas sistēma 

Atrisināto problēmziņojumu īpatsvars gada laikā pret visiem saņemtajiem problēmpaziņojumiem (%)

96,0

95,0

95,0

95,0

95,0

Organizētas elektroniskās izsoles E-izsoļu portālā (skaits)

4281

4000

4300

4500

4500

Piezīmes.
¹Rādītāja nosaukums līdz 2020. gadam "Tiesu un zemesgrāmatu nodaļu apmierinātības līmenis ar Tiesu administrācijas sniegtajām atbalsta funkcijām (%)".
²Rādītāja nosaukums no 2021. gada "Tiesu apmierinātības līmenis ar Tiesu administrācijas sniegtajām atbalsta funkcijām (%)".

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

4 182 267

4 105 201

4 431 825

4 348 350

4 348 350

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-77 066

326 624

-83 475

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1,8

8,0

-1,9

-

Atlīdzība, euro

2 085 004

2 050 184

2 050 184

2 050 184

2 050 184

Vidējais amata vietu skaits gadā

86

90

891

89

89

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 020

1 898

1 920

1 920

1 920

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

807

-

-

-

-

Piezīmes.
1Samazināta 1 amata vieta saistībā ar Valsts pārvaldes reformu plāna 2020.gada īstenošanu.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

-

326 624

326 624

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

34 497

34 497

Mākoņpakalpojumu licenču atjaunošana un uzturēšana

-

34 497

34 497

Citas izmaiņas

-

292 127

292 127

 Palielināti izdevumi no ieņēmumu no maksas pakalpojumu un citiem pašu ieņēmumu atlikuma uz 2021. gada 1. janvāri izmantošanai 2021. gadā, lai nodrošinātu Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas un Elektronisko izsoļu vietnes esošo funkcionalitāšu papildināšanu

-

4 414

4 414

Palielināti izdevumi ESF projekta "Justīcija attīstībai"  ietvaros īstenoto aktivitāšu rezultātu uzturēšanai

-

208 652

208 652

Izdevumu pārdale no VARAM resora, lai nodrošinātu Administratīvi teritoriālās reformas īstenošanu (MK 15.10.2019. prot. Nr.48 30.§ 3.p.)

-

79 061

79 061