Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt tiesu iestāžu attīstību atbilstoši mūsdienu tehnoloģiskajām iespējām, veicināt tiesas pieejamību sabiedrībai, stiprināt tiesu iestāžu kapacitāti un paaugstināt to darba efektivitāti.

Galvenās aktivitātes:

  1. tiesu iestāžu modernizēšana un e-pakalpojumu attīstīšana;
  2. tiesu informatīvās sistēmas, Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas un Izpildu lietu reģistra attīstīšana;
  3. tiesu iestāžu cilvēkresursu kapacitātes un materiāltehniskās bāzes stiprināšana;
  4. atbalsta sniegšana efektīvam tiesu iestāžu ikdienas darbam.

Apakšprogrammas izpildītājs: Tiesu administrācija.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gada (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Nodrošināta labas pārvaldības principa realizācija tiesas darba organizācijā 

Tiesu apmierinātības līmenis ar Tiesu administrācijas sniegtajām atbalsta funkcijām (%)1

78,6

84,0

84,3

84,3

84,3

Saņemto sūdzību īpatsvars no kopējā tiesu darbinieku skaita (%)

0,64

1,0

1,0

0,5

0,5

Pilnveidota Tiesu informatīvās sistēmas (TIS) funkcionalitāte 

Atrisināto problēmziņojumu īpatsvars gada laikā pret visiem saņemtajiem problēmpaziņojumiem (%)

97,0

95,0

95,3

95,0

97,0

Pielāgota Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas sistēma vienkāršoto procedūru īstenošanai 

Apstrādāti elektroniskie paziņojumi (skaits tūkst.)

22

14

14

13

12

Pilnveidota Izpildu lietu reģistra (ILR) informācijas sistēma 

Atrisināto problēmziņojumu īpatsvars gada laikā pret visiem saņemtajiem problēmpaziņojumiem (%)

97,7

95,0

95,0

96,0

97,0

Organizētas elektroniskās izsoles E-izsoļu portālā (skaits)

5 020

4 300

4 500

4 500

4 500

Piezīmes.

¹ Rādītāja nosaukums līdz 2020. gadam “Tiesu un zemesgrāmatu nodaļu apmierinātības līmenis ar Tiesu administrācijas sniegtajām atbalsta funkcijām (%)”.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

4 482 485

4 431 825

5 148 166

4 970 340

4 963 340

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-50 660

716 341

-177 826

-7 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1,1

16,2

-3,5

-0,1

Atlīdzība, euro

2 065 221

2 050 184

2 453 600

2 453 600

2 453 600

Vidējais amata vietu skaits gadā

90

89

961

96

96

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 903

1 920

2 130

2 130

2 130

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

10 275

-

-

-

-

Piezīmes.

1 No apakšprogrammas 04.03.00 “Probācijas īstenošana” pārdalītas 3 amata vietas saistībā ar Valsts probācijas dienesta grāmatvedības funkcijas pārņemšanu. No programmas 07.00.00 “Nekustamā īpašuma tiesību politikas īstenošana” pārdalītas 4 amata vietas, lai nodrošinātu Elektroniskās uzskaites sistēmas  darbības un uzlabojumu nepārtrauktību.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

83 475

799 816

716 341

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

545 894

545 894

Informācijas nodrošināšana zvērinātiem notāriem amata darbību izpildei bez maksas

-

452 720

452 720

Ar E-lietas reformas pakāpenisku īstenošanu un pilnveidi saistītu aktivitāšu īstenošana

-

93 174

93 174

Citas izmaiņas

83 475

253 922

170 447

 Samazināti izdevumi no ieņēmumu no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2021. gada 1. janvāri , kas ar likumu “Par valsts budžetu 2021. gadam”  tika novirzīts, lai nodrošinātu Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas un Elektronisko izsoļu vietnes esošo funkcionalitāšu papildināšanu

4 414

-

-4 414

Samazināti izdevumi, kas ar likumu “Par valsts budžetu 2021. gadam” tika pārdalīti no VARAM resora, lai nodrošinātu Administratīvi teritoriālās reformas īstenošanu

79 061

-

-79 061

Palielināti izdevumi no ieņēmumu no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2022. gada 1. janvāri izmantošanai 2022. gadā, lai jaunajā Tiesu informatīvajā sistēmā turpinātu izveidot ar Valsts vienoto datorizēto zemesgrāmatu un līdzšinējo Tiesu informatīvo sistēmu vienotu savstarpēji integrētu lietvedību, un, lai veiktu lietas materiālu šķirstītāja funkcionalitātes izstrādi Tiesu informatīvajā sistēmā

-

84 869

84 869

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu informācijas sistēmu pilnveidi, attīstību un uzturēšanu atbilstoši jaunajām tehnoloģijām (MK 28.09.2021 prot. Nr.64)

-

87 267

87 267

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

81 786

 

81 786

 

Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 04.03.00 “Probācijas īstenošana”, lai nodrošinātu trīs amata vietu un ar to uzturēšanu saistīto izdevumu pārdali Tiesu administrācijai saistībā ar Valsts probācijas dienesta grāmatvedības funkcijas pārņemšanu

-

81 786

 

81 786