Apakšprogrammas mērķis:

  • taisnīgs, efektīvs (ātrs) un objektīvs tiesas process.

Galvenās aktivitātes:

  1. tiesas lietas iztiesāšana likumā noteiktajā procesuālajā kārtībā;
  2. darījumu reģistrācija zemesgrāmatā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Tiesu administrācija un tiesas.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gada (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Nodrošināta administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšana

Izskatīto administratīvo pārkāpumu lietu skaits pirmās instances tiesās (tūkst. lietu)

7,2

7

7,3

7,7

7,0

Lietu caurlaides spējas rādītājs (clearance rate) pirmās instances tiesās (%)

96,6

100,0

98,0

100,0

97,0

Izskatīto administratīvo pārkāpumu lietu skaits apelācijas instances tiesās (tūkst.lietu)

1,1

1,3

0,9

0,8

0,7

Lietu caurlaides spējas rādītājs (clearance rate) apelācijas instances tiesās (%)

96,2

103,0

94,0

92,0

90,0

Nodrošināta administratīvo lietu izskatīšana

Izskatīto administratīvo lietu skaits pirmās instances tiesās (tūkst. lietu)

1,96

2,0

1,7

1,5

1,4

Lietu caurlaides spējas rādītājs (clearance rate) pirmās instances tiesās (%)

105,2

105,0

104,0

105,0

105,0

Izskatīto administratīvo lietu skaits apelācijas instances tiesās (tūkst. lietu)

1,2

1,8

1,0

0,8

0,7

Lietu caurlaides spējas rādītājs (clearance rate) apelācijas instances tiesās (%)

105,3

115,0

117,0

121,0

125,0

Nodrošināta civillietu izskatīšana

Izskatīto civillietu skaits pirmās instances tiesās (tūkst. lietu)

70,8

70

69,7

72,0

68

Lietu caurlaides spējas rādītājs (clearance rate) pirmās instances tiesās (%)

97,3

103,0

104,0

105,0

101,0

Izskatīto civillietu skaits apelācijas instances tiesās (tūkst. lietu)

4,7

5,0

5,4

5,5

5,5

Lietu caurlaides spējas rādītājs (clearance rate) apelācijas instances tiesās (%)

102,6

100,0

104,0

104,0

104,0

Nodrošināta krimināllietu izskatīšana

Izskatīto krimināllietu skaits pirmās instances tiesās (tūkst. lietu)

9,7

10,4

9,7

9,8

9,8

Lietu caurlaides spējas rādītājs (clearance rate) pirmās instances tiesās (%)

100,7

99,0

108,0

109,0

110,0

Izskatīto krimināllietu skaits apelācijas instances tiesās (tūkst. lietu)

1,5

2,4

1,5

1,4

1,3

Lietu caurlaides spējas rādītājs (clearance rate) apelācijas instances tiesās (%)

107,4

105,0

114

121

120,0

Nodrošināta šķīrējtiesas darbības uzraudzība par šķīrējtiesas procesā notikušiem cilvēktiesību pārkāpumiem

Tiesās iesniegto pieteikumu par šķīrējtiesu lēmumu piespiedu izpildi skaits

-

340

280

250

200

Neapmierināto pieteikumu par piespiedu izpildi īpatsvars no iesniegto vispārējās jurisdikcijas tiesās pieteikumu skaita (%)

-

3,0

3,0

2,5

2

Nodrošināta Zemesgrāmatu nodaļu darbība

Zemesgrāmatu nodaļās pieņemto lēmumu skaits (tūkst. lēmumu)

245

267

269

278

287

Nodrošināta iespēja pieteikt un saņemt pakalpojumus elektroniski

Elektronisko pieteikumu skaits (tūkst. pieteikumu)

105

110

168

191

215

Stiprināta tiesnešu un tiesu darbinieku kapacitāte

Metodisko pasākumu (semināri, kursi) skaits tiesnešiem

327

130

250

200

130

Vidējais apmeklēto metodisko pasākumu skaits uz vienu tiesnesi

5,6

3

3

3

2

Metodisko pasākumu (semināri, kursi) skaits tiesu darbiniekiem

151

100

100

100

60

Vidējais apmeklēto metodisko pasākumu skaits uz vienu darbinieku

1,55

1

1

1

0,7

Tiesu darbinieku mainības (darba tiesisko attiecību pārtraukšana) īpatsvars (%) rajona (pilsētu) tiesās un apgabaltiesās

17.3

17,0

15,0

15,0

15,0

Kriminālprocesa dalībnieku nodrošināšana ar tulka pakalpojumiem

Kriminālprocesa likumā noteikto nolēmumu rakstisko tulkojumu skaits

420

425

425

425

425

Anonimizēti un internetā bez maksas pieejami tiesu nolēmumi atbilstoši normatīvajos aktos paredzētajam

Anonimizēto spriedumu un nolēmumu skaits

29312

50 000

30 000

30 000

30 000

Nodrošināta tiesas, tajā esošās mantas un darbinieku drošības neaizskaramība

Ar fizisko apsardzi nodrošināto objektu skaits

45

44

44

-

-

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

56776434

61371890

65717191

66886907

66886907

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4595456

4345301

1169716

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

8,1

7,1

1,8

-

Atlīdzība, euro

41930581

46246135

49841427

51011143

51011143

Vidējais amata vietu skaits gadā

2005

2153

21241

2124

2124

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1743

1790

1955

2001

2001

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

5175

4468

5544

5544

5544

Piezīmes.

1 Samazināta 21 amata vieta, jo tiesās (Zemgales rajona tiesā Aizkrauklē, Bauskā, Dobelē, Jēkabpilī, Ogrē, Tukumā un Kurzemes rajona tiesā Kuldīgā, Saldū un Talsos) telpu uzkopšanas pakalpojumus nodrošinās komersanti, 8 amata vietas saistībā ar zemesgrāmatu nodaļu integrāciju rajona (pilsētas) tiesās.

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

1407 241

5752 542

4345301

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

392153

392153

1.Tiesu infrastruktūras attīstība

-

280783

280783

2.Mākoņpakalpojumu licenču atjaunošana un uzturēšana

-

111370

111370

Citas izmaiņas

1407 241

5360 389

3953148

Samazināti izdevumi saistībā ar grozījumiem Ministru kabineta 27.07.2011. rīkojumā Nr.347 "Par informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu “Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanās atļauju (karšu) izsniegšanai””

911

-

-911

Palielināti izdevumi 2016. gada neatliekamā pasākuma "Drošības sistēmas ieviešana tiesās" ietvaros veikto kapitālieguldījumu turpmākai uzturēšanai Jelgavas tiesā un Rīgas apgabaltiesā

-

9772

9772

Palielināti izdevumi 2018.gadā uzsāktajam prioritārajam pasākumam "Drošības sistēmu ieviešanai tiesās" , lai nodrošinātu veikto kapitālieguldījumu turpmāku uzturēšanu Vidzemes rajona tiesā Valmierā

-

7875

7875

Palielināti izdevumi tiesnešu atalgojumam, atbilstoši Saeimas 2018.gada 6.decembrī pieņemtajam likumam „Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā” un atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 5.februāra prot.Nr.5 30.§ 17.1.punktam, ņemot vērā 2018.-2020.gadam prioritārajam pasākumam “Tiesnešu atalgojuma palielinājums” papildu piešķirto finansējumu

1406 330

2686 509

1280179

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām(apakšprogrammām)

-

2656233

2656233

Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 73.07.00 „Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti (2014-2020)”, kas ar likumu „Par valsts budžetu 2019.gadam” tika pārdalīti, lai nodrošinātu Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "’Valsts administrācija" projekta "Tiesas un tiesneša darba organizācija instances tiesā" īstenošanu 2019.gadā

-

3137

3137

Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 03.08.00 "Uzturlīdzekļu garantijas fonds", lai nodrošinātu tiesu darbinieku mēnešalgu palielināšanu līdz 85 procentiem no maksimālās mēnešalgas attiecīgajai mēnešalgu grupai (MK 17.09.2019. prot. Nr.42 34.§ 21.1.p.)

-

2446551

2446551

Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 03.08.00 "Uzturlīdzekļu garantijas fonds", lai nodrošinātu videokonferenču iekārtu ieviešanu ekonomisko lietu tiesā (MK 17.09.2019. prot. Nr.42 34.§ 21.2.p.)

-

136245

136245

Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 03.08.00 "Uzturlīdzekļu garantijas fonds", lai nodrošinātu finansējumu Zemgales rajona tiesas nodrošināšanai ar papildus telpām un Kurzemes rajona tiesas izvietošanai vienā adresē (MK 17.09.2019. prot. Nr.42 34.§ 21.3.p.)

-

70300

70300