Apakšprogrammas mērķis:

  • taisnīgs, efektīvs (ātrs) un objektīvs tiesas process.

Galvenās aktivitātes:

  1. tiesas lietas iztiesāšana likumā noteiktajā procesuālajā kārtībā;
  2. darījumu reģistrācija zemesgrāmatā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Tiesu administrācija, tiesas un zemesgrāmatu nodaļas.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gada (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Nodrošināta administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšana

Izskatīto administratīvo pārkāpumu lietu skaits pirmās instances tiesās (tūkst. lietu)

6,7

7

7

8

9

Lietu caurlaides spējas rādītājs (clearance rate) pirmās instances tiesās (%)

102,0

102,0

100,0

102,0

102,0

Izskatīto administratīvo pārkāpumu lietu skaits apelācijas instances tiesās (tūkst.lietu)

1,1

1,3

1,3

1,3

1,3

Lietu caurlaides spējas rādītājs (clearance rate) apelācijas instances tiesās (%)

109,0

110,0

103,0

104,0

105,0

Nodrošināta administratīvo lietu izskatīšana

Izskatīto administratīvo lietu skaits pirmās instances tiesās (tūkst. lietu)

2,1

2,5

2,0

2,5

2,5

Lietu caurlaides spējas rādītājs (clearance rate) pirmās instances tiesās (%)

99,0

105,0

105,0

105,0

105,0

Izskatīto administratīvo lietu skaits apelācijas instances tiesās (tūkst. lietu)

1,5

1,8

1,8

1,8

1,8

Lietu caurlaides spējas rādītājs (clearance rate) apelācijas instances tiesās (%)

126,0

125,0

115,0

105,0

105,0

Nodrošināta civillietu izskatīšana

Izskatīto civillietu skaits pirmās instances tiesās (tūkst. lietu)

75,4

70

70

70,1

70

Lietu caurlaides spējas rādītājs (clearance rate) pirmās instances tiesās (%)

105,0

103,0

103,0

104,0

104,0

Izskatīto civillietu skaits apelācijas instances tiesās (tūkst. lietu)

5,5

6,0

5,0

6

6

Lietu caurlaides spējas rādītājs (clearance rate) apelācijas instances tiesās (%)

101,0

100,0

100,0

102,0

105,0

Nodrošināta krimināllietu izskatīšana

Izskatīto krimināllietu skaits pirmās instances tiesās (tūkst. lietu)

10

10,3

10,4

10,5

10,5

Lietu caurlaides spējas rādītājs (clearance rate) pirmās instances tiesās (%)

101,0

98,0

99,0

100,0

100,0

Izskatīto krimināllietu skaits apelācijas instances tiesās (tūkst. lietu)

1,9

2,3

2,4

2,5

2,4

Lietu caurlaides spējas rādītājs (clearance rate) apelācijas instances tiesās (%)

108,0

108,0

105,0

108,0

108,0

Nodrošināta šķīrējtiesas darbības uzraudzība par šķīrējtiesas procesā notikušiem cilvēktiesību pārkāpumiem

Tiesās iesniegto pieteikumu par šķīrējtiesu lēmumu piespiedu izpildi skaits

-

-

340

300

300

Neapmierināto pieteikumu par piespiedu izpildi īpatsvars no iesniegto vispārējās jurisdikcijas tiesās pieteikumu skaita (%)

-

-

3,0

3,0

2,5

Nodrošināta Zemesgrāmatu nodaļu darbība

Zemesgrāmatu nodaļās pieņemto lēmumu skaits (tūkst. lēmumu)

226

260

267

263

257

Nodrošināta iespēja pieteikt un saņemt pakalpojumus elektroniski

Elektronisko pieteikumu skaits (tūkst. pieteikumu)

103

95

110

120

125

Stiprināta tiesnešu un tiesu darbinieku kapacitāte

Metodisko pasākumu (semināri, kursi) skaits tiesnešiem

226

130

130

130

130

Vidējais apmeklēto metodisko pasākumu skaits uz vienu tiesnesi

4,3

4,8

3

3

3

Metodisko pasākumu (semināri, kursi) skaits tiesu darbiniekiem

98

150

100

100

100

Vidējais apmeklēto metodisko pasākumu skaits uz vienu darbinieku

0,9

1,5

1

1

1

Tiesu darbinieku mainības (darba tiesisko attiecību pārtraukšana) īpatsvars (%) rajona (pilsētu) tiesās un apgabaltiesās

11,0

17,5

17,0

17,0

17,0

Tiesnešu mainības īpatsvars (%) rajona (pilsētu) tiesās un apgabaltiesās

1,51

3,0

1,7

1,7

1,7

Nodrošināta veselības apdrošināšana

Apdrošināto tiesnešu skaits

539

546

546

546

546

Apdrošināto tiesu darbinieku skaits

1 781

1 804

1610

1610

1610

Kriminālprocesa dalībnieku nodrošināšana ar tulka pakalpojumiem

Kriminālprocesa likumā noteikto nolēmumu rakstisko tulkojumu skaits

83

425

425

425

425

Anonimizēti un internetā bez maksas pieejami tiesu nolēmumi atbilstoši normatīvajos aktos paredzētajam

Anonimizēto spriedumu un nolēmumu skaits

45 264

45 000

50 000

50 000

45 000

Nodrošināta tiesas, tajā esošās mantas un darbinieku drošības neaizskaramība

Ar fizisko apsardzi nodrošināto objektu skaits

-

44

44

44

-

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

52 465 187

57 016 840

61 371 890

62 664 067

63 777 116

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4 551 653

4 355 050

1 292 177

1 113 049

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

8,7

7,6

2,1

1,8

Atlīdzība, euro

38 214 796

42 082 547

46 246 135

47 526 314

48 639 363

Vidējais amata vietu skaits gadā

2 213

2 180

2 1536

2 153

2 153

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 439

1 609

1 790

1 839

1 882

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

90

-

4 468

4 468

4 468

6Uz apakšprogrammu 62.07.00 "Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)" ir pārdalītas 3 amata vietas, lai nodrošinātu projekta "Tiesu informatīvās sistēmas attīstība"īstenošanu.  Uz apakšprogrammu 63.07.00 "Eiropas sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)" ir pārdalīta 1 amata vieta, lai nodrošinātu projekta "Justīcija attīstībai" īstenošanu. Samazinātas 23 amata vietas saistībā ar Vidzemes, Kurzemes un Zemgales tiesu apgabalā ietilpstošo tiesu reformu.

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

508 538

4 863 588

4 355 050

t. sk.:

Citas izmaiņas

508 538

4 863 588

4 355 050

1. Samazināti izdevumi no plānotā maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma uz 2018.gada 1.janvāri, kas ar likumu „Par valsts budžetu 2018.gadam" tika novirzīts, lai nodrošinātu Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas pārvietošanu uz jaunām telpām Mazā Nometņu ielā 39

18 562

-

-18 562

2. Samazināti izdevumi 2016.gadā īstenotajam neatliekamajam pasākumam "Drošības sistēmas ieviešana tiesās"

140 000

-

-140 000

3. Samazināti izdevumi 2018.gadā uzsāktajam prioritārajam pasākumam "Drošības sistēmu ieviešanai tiesās"

160 000

-

-160 000

4. Samazināti izdevumi 2018.gadā uzsāktajam prioritārajam pasākumam "Tiesu iestāžu Madonā centralizācija"

64 955

-

-64 955

5. Samazināti izdevumi saistībā ar grozījumiem Ministru kabineta 27.07.2011. rīkojumā Nr.347 “Par informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu “Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanās atļauju (karšu) izsniegšanai””

15 109

-

-15 109

6. Samazināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem saistībā ar grozījumiem procesuālajos likumos - Civilprocesa likumā un Kriminālprocesa likumā, kas paredz tiesas dokumentu piegādi procesa dalībniekiem veikt vienkāršā pasta sūtījumā, kas ir par zemāku cenu, nekā ierakstīti sūtījumi un sūtījumi ar paziņošanu par piegādi.

100 000

-

-100 000

7. Palielināti izdevumi 2017.gada jaunajai politikas iniciatīvai "Nomas maksas izdevumu segšana VAS "Tiesu namu aģentūra"

-

700 000

700 000

8. Palielināti izdevumi tiesnešu atalgojumam saskaņā ar Saeimā 2018.gada 6.decembrī pieņemtajiem grozījumiem Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā un atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 5.februāra prot.Nr.5 30.§ 17.1.punktam

-

4 163 588

4 163 588

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

9 912

-

-9 912

Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" saistībā ar centralizētās resursu vadības sistēmas Horizon licenču uzturēšanas izdevumu pieaugumu un jaunu Horizon HoP licenču iegādi.

6 775

-

-6 775

Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 73.07.00 "Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti (2014-2020)", lai nodrošinātu Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "’Valsts administrācija"  projekta "Tiesas un tiesneša darba organizācija instances tiesā" īstenošanu

3 137

-

-3 137