Apakšprogrammas mērķis:

  • taisnīgs, efektīvs (ātrs) un objektīvs tiesas process.

Galvenās aktivitātes:

  1. tiesas lietas iztiesāšana likumā noteiktajā procesuālajā kārtībā;
  2. darījumu reģistrācija zemesgrāmatā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Tiesu administrācija, tiesas un zemesgrāmatu nodaļas.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Nodrošināta administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšana

Izskatīto administratīvo pārkāpumu lietu skaits pirmās instances tiesās (tūkst. lietu)

7,4

7,4

7

7

7

Lietu caurlaides spējas rādītājs (clearance rate) pirmās instances tiesās (%)

99,0

101,0

102,0

102,0

102,0

Izskatīto administratīvo pārkāpumu lietu skaits apelācijas instances tiesās (tūkst.lietu)

1,4

1,4

1,3

1,3

1,3

Lietu caurlaides spējas rādītājs (clearance rate) apelācijas instances tiesās (%)

114,0

103,0

110,0

104,0

104,0

Nodrošināta administratīvo lietu izskatīšana

Izskatīto administratīvo lietu skaits pirmās instances tiesās (tūkst. lietu)

2,4

2,5

2,5

2,5

2,5

Lietu caurlaides spējas rādītājs (clearance rate) pirmās instances tiesās (%)

96,0

104,0

105,0

105,0

105,0

Izskatīto administratīvo lietu skaits apelācijas instances tiesās (tūkst. lietu)

1,7

2

1,8

1,8

1,8

Lietu caurlaides spējas rādītājs (clearance rate) apelācijas instances tiesās (%)

133,0

125,0

125,0

115,0

105,0

Nodrošināta civillietu izskatīšana

Izskatīto civillietu skaits pirmās instances tiesās (tūkst. lietu)

65

68,1

70

70

70,1

Lietu caurlaides spējas rādītājs (clearance rate) pirmās instances tiesās (%)

103,0

104,0

103,0

103,0

104,0

Izskatīto civillietu skaits apelācijas instances tiesās (tūkst. lietu)

5,1

7,2

6,0

6,5

7

Lietu caurlaides spējas rādītājs (clearance rate) apelācijas instances tiesās (%)

94,0

93,0

100,0

102,0

105,0

Nodrošināta krimināllietu izskatīšana

Izskatīto krimināllietu skaits pirmās instances tiesās (tūkst. lietu)

10

10,9

10,3

10,4

10,5

Lietu caurlaides spējas rādītājs (clearance rate) pirmās instances tiesās (%)

95,0

98,0

98,0

99,0

100

Izskatīto krimināllietu skaits apelācijas instances tiesās (tūkst. lietu)

2

2,2

2,3

2,4

2,5

Lietu caurlaides spējas rādītājs (clearance rate) apelācijas instances tiesās (%)

101,0

106,0

108,0

108,0

108,0

Nodrošināta Zemesgrāmatu nodaļu darbība

Zemesgrāmatu nodaļās pieņemto lēmumu skaits (tūkst. lēmumu)

248

252

260

267

263

Nodrošināta iespēja pieteikt un saņemt pakalpojumus elektroniski

Elektronisko pieteikumu skaits (tūkst. pieteikumu)

159,1

85

95

110

120

Stiprināta tiesnešu un tiesu darbinieku kapacitāte

Metodisko pasākumu (semināri, kursi) skaits tiesnešiem

146

150

130

130

130

Vidējais apmeklēto metodisko pasākumu skaits uz vienu tiesnesi

4,2

4,8

4,8

4,8

4,8

Metodisko pasākumu (semināri, kursi) skaits tiesu darbiniekiem

84

170

150

150

150

Vidējais apmeklēto metodisko pasākumu skaits uz vienu darbinieku

0,72

1,9

1,5

1,5

1,5

Tiesu darbinieku mainības (darba tiesisko attiecību pārtraukšana) īpatsvars (%) rajona (pilsētu) tiesās un apgabaltiesās

-

18,0

 

17,5

17,0

17,0

Tiesnešu mainības īpatsvars (%) rajona (pilsētu) tiesās un apgabaltiesās

-

4,0

3,0

3,0

3,0

Nodrošināta veselības apdrošināšana

Apdrošināto tiesnešu skaits

524

549

546

546

546

Apdrošināto tiesu darbinieku skaits

1 641

1 833

1 804

1 804

1 804

Kriminālprocesa dalībnieku nodrošināšana ar tulka pakalpojumiem

Kriminālprocesa likumā noteikto nolēmumu rakstisko tulkojumu skaits

621

80

425

425

425

Anonimizēti un internetā bez maksas pieejami tiesu nolēmumi atbilstoši normatīvajos aktos paredzētajam

Anonimizēto spriedumu un nolēmumu skaits

39 178

43 000

45 000

50 000

50 000

Nodrošināta tiesas, tajā esošās mantas un darbinieku drošības neaizskaramība

Ar fizisko apsardzi nodrošināto objektu skaits

-

-

44

44

44

Nodrošinātas tiesu darba specifikai un vajadzībām atbilstošas darba telpas

Madonas rajona tiesas, Madonas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas un Vidzemes apgabaltiesas nodrošināšana ar jaunām telpām

-

-

1

-

-

Drošības risinājumu ieviešana tiesās

Ieviesto drošības risinājumu skaits

-

-

1

-

-

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

48 276 758

52 600 942

57 016 840

57 333 323

60 019 832

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4 324 184

4 415 898

316 483

2 686 509

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

9,0

8,4

0,6

4,7

Atlīdzība, euro

33 536 119

38 223 226

42 082 547

42 082 547

44 769 056

Vidējais amata vietu skaits gadā

2 256

2 213

2 180*

2 180

2 180

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 239

1 439

1 609

1 609

1 711

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

2 000

1 483

-

-

-

*  Uz apakšprogrammu 06.03.00 "Maksātnespējas procesa pārvaldība" ir pārdalītas 4 amata vietas, lai nodrošinātu disciplinārlietu komisijas darbību administratoru un tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu profesionālās darbības kvalitātes kontroli un jaunu uzdevumu izpildi: organizēt maksātnespējas procesa administratoru eksāmenu un kvalifikācijas eksāmenu, iecelt amatā administratorus un atbrīvot, atcelt un atstādināt no amata administratoru, kā arī apturēt administratora amata darbību (saskaņā ar informatīvo ziņojumu  "Par Maksātnespējas administrācijas attīstību"). Uz apakšprogrammu 63.07.00 "Eiropas sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)" ir pārdalītas 3 amata vietas, lai nodrošinātu projekta "Justīcija attīstībai" īstenošanu. Samazinātas 25 amata vietas - tiesas sēžu sekretāru amata vietas Administratīvajā apgabaltiesā saistībā ar pāreju uz tīrajām tiesu instancēm, tiesas ziņneša amata vietas saistībā ar Latgales tiesu apgabalā ietilpstošo tiesu reformu, tiesas administratora amata vieta  saistībā ar Pārdaugavas tiesas reformu (apvienotas Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa un Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa), apkopēju amata vietas saistībā ar pāreju uz ārpakalpojuma izmantošanu telpu uzkopšanai, tai skaitā, Kurzemes apgabaltiesā un Rīgas rajona tiesas Jūrmalas tiesu namā.

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

32 865

4 448 763

4 415 898

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

456 840

456 840

1. Fiziskās apsardzes nodrošināšana tiesās

-

231 885

231 885

2. Tiesu iestāžu Madonā centralizācija

-

64 955

64 955

3.  Drošības sistēmu ieviešanai tiesās

-

160 000

160 000

Citas izmaiņas

32 865

3 991 923

3 959 058

1. Palielināti izdevumi minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 380 euro līdz 430 euro sākot ar 2018.gada 1.janvāri, atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta prot. Nr.40 43.§ 9.punktā noteiktajam

-

52 871

52 871

2. Palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai, atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta prot. Nr.40 43.§ 8.punktā noteiktajam

-

100 697

100 697

3. Palielināti izdevumi 2016.gadā uzsāktajam neatliekamajam pasākumam "Drošības sistēmas ieviešana tiesās", lai nodrošinātu veikto kapitālieguldījumu turpmāku uzturēšanu un, lai līdzekļu izlietojums sasniegtu iepriekš plānoto mērķi par tiesu, kā drošas vides objektu ievērojot  2015.gada 27.augusta ministru kabineta sēdē (prot. Nr.42 3.§ 6.9.1.apakšpunkts) nolemto

-

32 000

32 000

4. Samazināti izdevumi 2016.gadā uzsāktajam neatliekamajam pasākumam „Atbilstoši rīcības plānā par personām, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā paredzētajam" (t.sk. 1 amata vieta)

26 773

-

-26 773

5. Palielināti izdevumi 2017.gada jaunajai politikas iniciatīvai "Tiesnešu atalgojuma palielināšana" ievērojot 2016.gada 16.augusta Ministru kabineta sēdē (prot. Nr.40 59.§) nolemto

-

3 635 545

3 635 545

6. Palielināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem saistībā ar Ministru kabineta 2017. gada 8.augusta  sēdē apstiprinātajiem  noteikumiem Nr.96 "Noteikumi par tiesas sniegtajiem maksas pakalpojumiem", lai nodrošinātu maksas pakalpojumu sniegšanu, ievērojot 2017. gada 8.augusta Ministru kabineta  sēdē (prot. Nr.38 35.§) nolemto

-

152 248

152 248

7. Palielināti izdevumi no ieņēmumu no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2018. gada 1. janvāri izmantošanai 2018. gadā, lai nodrošinātu Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas pārvietošanu uz jaunām telpām Mazā Nometņu ielā 39

-

18 562

18 562

8. Izdevumu pārdale Satversmes tiesai 2017.gada  jaunās politikas iniciatīvas "Tiesnešu atalgojuma palielināšana" ietvaros, lai nodrošinātu tiesnešu atalgojumu palielinājumu

6 092

-

-6 092